Austria as a destination of the international tourism

Thesis title: Rakousko jako destinace mezinárodního cestovního ruchu
Author: Stránská, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Herget, Jan
Opponents: Slajchrt, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce hodnotí současné postavení Rakouska na trhu mezinárodního cestovního ruchu a zároveň se snaží odhadnout potenciál a budoucí vývoj země jakožto turistické destinace. Současně s tím se je zde zhodnocená výkonnost rakouské ekonomiky a její vliv na cestovní ruch dané země. Tohoto dílčího cíle je dosaženo za pomoci analýzy jednotlivých makroekonomických ukazatelů, jejichž vývoj má velký dopad na rozvoj turismu v dané destinaci. Mimoto je v práci posouzen cestovní ruch v Rakousku z hlediska jeho udržitelnosti, na kterou je zde kladen velký důraz. V závěru práce je prostor věnován SWOT analýze, kde jsou podrobně vyhodnoceny jednotlivé slabé a silné stránky, ale také příležitosti a hrozby, které musí Rakousko v rámci rozvoje cestovního ruchu brát v úvahu.
Keywords: udržitelnost; cestovní ruch; Rakousko; národní hospodářství
Thesis title: Austria as a destination of the international tourism
Author: Stránská, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Herget, Jan
Opponents: Slajchrt, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This master's thesis evaluates the current position of Austria on the international tourism market as well as estimates its potential and future development as a tourism destination. It also analyses a productivity of Austian economy and its influence on the tourism industry in the country. This partial goal is achieved by the analysis of particular macroeconomic indicators that have a big impact on the tourism development of the concrete destination. Apart from that, this thesis evaluates the tourism industry in Austria based on its sustainibility since it is a concept upon which is put a big emphasis in here. In the end of the thesis, a SWOT analysis was made. Its goal is to assess the strengths and weaknesses and estimate possible opportunities and threats that have to be taken into account when it comes to tourism development.
Keywords: Austria; tourism; economy; sustainibility

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2017
Date of submission: 7. 12. 2018
Date of defense: 22. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63317/podrobnosti

Files for download

    Last update: