Welfare Crisis in the USA? Analysis of Selected Areas of American Social Policy in the 1970s

Thesis title: Krize sociálního státu v USA? Analýza vybraných oblastí americké sociální politiky v 70. letech 20. století
Author: Kojan, Christian
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Kovář, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vybranými oblastmi americké sociální politiky v 70. letech. Cílem práce je analyzovat dopady sociální politiky 70. let na zvolené ukazatele životní úrovně obyvatelstva. Primárně se práce zaměřuje na míru chudoby obyvatel. Práce představuje nejvýznamnější opatření sociální politiky schválená v průběhu sledovaného období a následně analyzuje jejich dopady na míru chudoby, míru nezaměstnanosti a vzdělanost pracovní síly. Hypotéza, že americká sociální politika 70. let nebyla úspěšná při snižování míry chudoby rasových menšin ve srovnání s mírou chudoby bílých Američanů, nebyla jasně potvrzena ani vyvrácena kvůli silnému destabilizačnímu vlivu ropných šoků na americkou ekonomiku ve sledovaném období.
Keywords: Sociální politika; stagflace; 70. léta 20. století; Spojené státy Americké; Richard Nixon; Gerald Ford, Jr.; James Carter; rasové menšiny; ropné šoky; chudoba
Thesis title: Welfare Crisis in the USA? Analysis of Selected Areas of American Social Policy in the 1970s
Author: Kojan, Christian
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Kovář, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with selected American social policy programs of the 1970s. The main goal of the thesis is to analyze impact of 1970s’ social policy on selected indicators of standard of living. Primary focus of said analysis is the poverty rate of population. Thesis describes selected social policy measures enacted in the 1970s and analyzes their impact on poverty rate, unemployment rate, and education of workforce. Hypothesis stating that American social policy of the 1970s was unsuccessful at reducing poverty rates of racial minorities in comparison to poverty rate of white Americans could not be clearly proven true or false because of strong destabilizing influence of oil shocks on the economy in the 1970s.
Keywords: Stagflation; Poverty; Social Policy; Racial Minorities; Oil Shocks; 1970s; United States of America; Richard Nixon; Gerald Ford, Jr.; James Carter

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2018
Date of submission: 11. 12. 2018
Date of defense: 7. 2. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65906/podrobnosti

Files for download

    Last update: