Analysis of unemployment in the EU using panel data

Thesis title: Analýza nezaměstnanosti v EU pomocí panelových dat
Author: Kutlvašrová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Formánek, Tomáš
Opponents: Macková, Simona
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rámci jednotlivých členských států Evropské unie na panelových datech. Pro tuto analýzu byla zvolena cenová modifikace Phillipsovy křivky. Druhou zkoumanou veličinou mimo míru nezaměstnanosti je míra inflace. Diplomová práce analyzuje vztah těchto dvou veličin v rozmezí let 2007 až 2017, jedná se o roční údaje. Zároveň je v práci využita i analýza na klasických časových řadách, která znázorňuje vztah daných veličin na agregovaných datech. V práci je uvažováno všech 28 členských států Evropské unie, míra nezaměstnanosti je počítána na ekonomicky aktivním obyvatelstvu ve věku 15 až 74 let. Data, která jsou využita k analýzám, pocházejí ze dvou zdrojů – z Eurostatu a FRED (Federal reserve bank of St. Louis). Pro ekonometrické modely jsou dále využity dvě dummy proměnné znázorňující krizové roky 2008 a 2009. Všechna data jsou kompletní a neobsahují chybějící hodnoty. Obecně diplomová práce shrnuje ekonomickou teorii k Evropské unii, inflaci, nezaměstnanosti a Phillipsově křivce. Ekonometricky se zabývá Hodrick-Prescott filtrem, lineárně regresním modelem, metodou nejmenších čtverců, lineárně smíšenými modely – modelem s náhodným interceptem a modelem s náhodným interceptem a sklonem. Dále se věnuje analýze rozptylu a likelihood ratio testu. Závěrem diplomové práce bylo potvrzení inverzního vztahu mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace jak na agregovaných, tak na panelových datech. Pro panelová data se jako nejvhodnější pro využití jevil model s náhodným interceptem. Dummy proměnná pro rok 2009 byla ve všech odhadnutých modelech statisticky nevýznamná, naopak dummy proměnná pro rok 2008 byla vždy statisticky významná.
Keywords: Evropská unie; Hodrick-Prescott filtr; nezaměstnanost; panelová data; analýza rozptylu; inflace; lineární smíšené modely; Phillipsova křivka
Thesis title: Analysis of unemployment in the EU using panel data
Author: Kutlvašrová, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Formánek, Tomáš
Opponents: Macková, Simona
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of unemployment within individual member countries of the European Union based on panel data. For this analysis, the Phillips curve price modification was chosen. The inflation rate is the second used variable outside the unemployment rate. This diploma thesis analyses the relationship between these two variables using the annual data from 2007 to 2017. Moreover, the analysis on time series showing the relationship of variables on aggregated data is used in this diploma thesis. All 28 members of the European Union are considered in this thesis, the unemployment rate is calculated on the economically active population aged from 15 to 74 years. The data used for analyses are from two sources, from Eurostat and from FRED (Federal reserve bank of St. Louis). Furthermore, two dummy variables illustrating the crisis years 2008 and 2009 are used for econometric models. All data are complete and do not contain any missing values. In general, this diploma thesis summarizes the economic theory of the European union, inflation, unemployment and the Phillips curve. Econometrically it deals with Hodrick-Prescott filter, linear regression model, least squares method, linear mixed models – random intercept model and random intercept and slope model. Additionally, it deals with variance analysis and likelihood ratio test. The conclusion of this diploma thesis was confirmation of inverse relationship between the unemployment rate and the inflation rate on both aggregated and panel data. For panel data, a random intercept model was the most suitable for use. Dummy variable for year 2009 was statistically insignificant in all estimated models, while dummy variable for year 2008 was always statistically significant.
Keywords: analysis of variance; European Union; Hodrick-Prescott filter; inflation; linear mixed models; panel data; Phillips curve; unemployment

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 12. 2017
Date of submission: 8. 4. 2019
Date of defense: 6. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64235/podrobnosti

Files for download

    Last update: