Agile transformation in the banking environment

Thesis title: Agilná transformácia v bankovom prostredí
Author: Bačová, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Oškrdal, Václav
Opponents: Budka, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Agilné riadenie softvérových projektov sa vďaka svojím prínosom dostáva do popredia a zavádza sa nie len v malých, ale aj veľkých spoločnostiach po celom svete. Diplomová práca sa zaoberá problematikou reálnych tímov v bankovom prostredí, ktoré zaviedli Scrum do vývoja a Kanban do údržby aplikácie. Hlavným cieľom je analýza problémov vybraných tímov počas agilnej transformácie a návrh konkrétnych opatrení, ktorými dané problémy odstrániť. V tejto súvislosti bolo potrebné nadobudnúť dostatočné znalosti predovšetkým z oblasti tradičných a najrozšírenejších agilných prístupov riadenia, ktoré sú spracované a porovnané v teoretickej časti práce. Použitím kvalitatívnych metód výskumu došlo k získaniu potrebných informácii pre spracovanie analýzy. Medzi zistené problémy zhodujúce sa s výsledkami celosvetových prieskumov, patrí najmä nedostatočná komunikácia a kooperácia zainteresovaných strán, podceňovanie prípravnej fázy iterácie, slabá znalosť metodík a nedodržiavanie, resp. absencia definovaných praktík. Praktická časť práce je následne venovaná navrhnutým opatreniam, ktoré pomôžu v odstránení nedostatkov, a tým efektívnejšej agilnej transformácii vývojových tímov a tímu IT podpory bankovej aplikácie.
Keywords: Kanban; Scrum; Vývoj softvéru; Agilná transformácia; Agilné metodiky; IT podpora
Thesis title: Agilní transformace v bankovním prostředí
Author: Bačová, Nikola
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Oškrdal, Václav
Opponents: Budka, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Agilní řízení softwarových projektů se díky svým přínosem dostává do popředí a zavádí se nejen v malých, ale i velkých společnostech po celém světě. Diplomová práce se zabývá problematikou reálných týmů v bankovním prostředí, které zavedly Scrum do vývoje a Kanban do údržby aplikace. Hlavním cílem je analýza problémů vybraných týmů během agilní transformace a návrh konkrétních opatření, kterými dané problémy odstranit. V této souvislosti bylo třeba nabýt dostatečné znalosti především z oblasti tradičních a nejrozšířenějších agilních přístupů řízení, které jsou zpracovány a porovnány v teoretické části práce. Použitím kvalitativních metod výzkumu došlo k získání potřebných informací pro zpracování analýzy. Mezi zjištěné problémy shodující se s výsledky celosvětových průzkumů, patří zejména nedostatečná komunikace a kooperace zainteresovaných stran, podceňování přípravné fáze iterace, slabá znalost metodik a nedodržování, resp. absence definovaných praktik. Praktická část práce je následně věnována navrženým opatřením, které pomohou v jejich odstranění, a tím efektivnější agilní transformaci vývojových týmů a týmu IT podpory bankovní aplikace.
Keywords: Scrum; Kanban; Agilní metodiky; Agilní transformace; IT podpora; Vývoj softwaru
Thesis title: Agile transformation in the banking environment
Author: Bačová, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Oškrdal, Václav
Opponents: Budka, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Agile software development is gaining popularity due to its benefits and is implemented not only in small businesses, but also in the corporates all over the world. This diploma theses is dedicated to the problems of real teams in the banking environment, which recently implemented Scrum for the software development and Kanban for the IT support. The main goal is to analyze the problems of chosen teams during the agile transformation and to design specific actions to resolve these problems. For the given circumstances it was necessary to acquire adequate knowledge in the terms of traditional and the most widespread agile software development methodologies, which are processed and compared in the theoretical part of this theses. The information needed for the analysis were gathered with the use of qualitative research methods. The discovered issues are in correlation with the results of worldwide surveys and they consist of the lack of communication and cooperation of the interested parties, underestimating the preparatory part of the iteration, insufficient proficiency of the used methodologies and the violation or the absence of the defined practices. The practical part of this theses is dedicated to the design of specific actions aiming to resolve the identified issues in order to promote successful agile transformation of the software development and IT support teams for the banking application.
Keywords: Agile methodologies; Agile transformation; IT support; Kanban; Scrum; Software development

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 1. 2019
Date of submission: 28. 4. 2019
Date of defense: 3. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69131/podrobnosti

Files for download

    Last update: