Readiness to migrate assets to the cloud with Cloud Scorecard and Enterprise Architecture

Thesis title: Připravenost migrace aktiv do cloudu pomocí Cloud Scorecard a Enterprise Architecture
Author: Vu Quoc, Dat
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Turoň, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá moderní technologií cloud computing, která umožňuje společnostem využívat nejmodernější technologie a infrastrukturu pro podporu jejich byznysu. Podnikatelské subjekty, se zájmem o cloud, by měly mít přehled o svých aktivech, které chtějí přesunout do cloudu. A zároveň musí znát připravenost svých aktiv pro vstup do cloudového řešení a být na tuto změnu připraveny. Touto problematikou je provede v diplomové práci navrhovaný Cloud Scorecard, což je univerzální metoda měřící připravenost aktiv na migraci do cloudového prostředí. Metoda je dále v praxi testována na modelovém případě vybrané společnosti a pomocí sady rozhovorů se zástupci IT společností, jmenovitě Microsoft, Oracle a KPMG (divize Technology). Dále je zpracována analýza zralosti architektonických procesů, která vychází z mezinárodního architektonického rámce TOGAF, a metody měření ACMM. Analýza zralosti je jedním z rozhodujících kritérií Cloud Scorecard a celkově tak podporuje tuto navrženou metodu.
Keywords: Cloud computing; Enterprise architecture; Cloud Scorecard; ACMM; TOGAF; CMMI; PaaS; IaaS; SaaS
Thesis title: Readiness to migrate assets to the cloud with Cloud Scorecard and Enterprise Architecture
Author: Vu Quoc, Dat
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Turoň, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with modern technology of cloud computing, which allows companies to use the latest technology and infrastructure. Entrepreneurs should be aware of their readiness to enter the cloud. In this master thesis, we deal with the issue by proposing a universal method called Cloud Scorecard. This universal method measures readiness for migration to cloud environment of certain assets in their companies. The method is further tested in practice on a model case. Model case is implemented on a selected company and further tested in practice thanks to a set of interviews with representatives of IT companies. These companies are namely Microsoft, Oracle and KPMG (Technology division). Furthermore, we will create a maturity analysis of IT architectural processes, mainly based on the international architectural framework TOGAF, and the ACMM measurement method. Maturity analysis is one of the decisive criteria for Cloud Scorecard, and overall supports this proposed method.
Keywords: Cloud computing; Enterprise architecture; Cloud Scorecard; ACMM; TOGAF; CMMI; PaaS; IaaS; SaaS

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2018
Date of submission: 29. 4. 2019
Date of defense: 27. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65935/podrobnosti

Files for download

    Last update: