Security model for Self service BI tabular cube

Thesis title: Security model pro Self service BI tabular cube
Author: Pátková, Nikola
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Roman, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce bylo vytvoření návrhu a následná implementace funkčního security modelu pro SSAS Tabular datovou kostku. Tabulární datový model byl vytvořen za účelem automatizace manuálního reportu, podpory samostatnosti uživatelů, a tak i zabezpečení tohoto modelu bylo navrženo tak, aby bylo možné ho spravovat odpovědnými uživateli. V rámci tohoto bezpečnostního modelu byla vytvořena stránka v aplikaci sharepoint, která obsahuje seznam uživatelů a jim přidělených práv, který bude spravován pověřenými uživateli. V době vytváření této práce měl přístup k tomuto listu pouze tým vývojářů. Pro takové řešení bylo použito dalších technologií, mezi které patří například Access Control List tabulky nacházející se v relační databázi, kde jsou data ze sharepointu uchovávána, a pro získání a vložení těchto dat do relační databáze je využita technologie SQL Server Integration Services.V první části práce autorka seznámila čtenáře s technologiemi a s pojmy souvisejícími s tématem této práce, v části druhé bylo analyzováno podobné řešení zabezpečení reportů a následně současný stav tabulárního modelu a jeho zabezpečení. V části následující byl již popsán samotný proces návrhu a implementace security modelu do tabulární datové kostky.
Keywords: ACL; business intelligence; security; sharepoint; SSIS; tabular
Thesis title: Security model for Self service BI tabular cube
Author: Pátková, Nikola
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Roman, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this thesis was to create a design and then implement a functional security model for the SSAS Tabular Data Cube. The Tabular data model was created to automate manual report, support user autonomy, and the security of this model was designed to be managed by responsible users. As a part of this security model, a sharepoint site has been created and contains a list of users and their granted permissions which will be managed by authorized users. At the time this thesis was created, only a team of developers had access to this list. In this solution were used also other technologies such as Access Control List, located in the relational database, where data from the sharepoint is stored, and SQL Server Integration Services to extract and load this data in a relational database.In the first part of the thesis the reader was introduced to the technologies and concepts related to the topic of this thesis, in the second part a similar solution of report security was analysed and subsequently was described the current status of the tabular model and its security. In the following section, the process of designing and implementing a security model into a tabular data cube was described.
Keywords: ACL; security; sharepoint; SSIS; tabular; business intelligence

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2018
Date of submission: 6. 5. 2019
Date of defense: 17. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68081/podrobnosti

Files for download

    Last update: