The position of people with disabilities with a focus on the deaf people in 2007-2017 on the czech labor market

Thesis title: Postavení osob zdravotně postižených se zaměřením na neslyšící v letech 2007-2017 na českém trhu práce
Author: Brejcha, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Steiner, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o postavení osob zdravotně postižených na trhu práce a jejich postupném začleňování do pracovního procesu v průběhu let. Cílem bakalářské práce je zjistit postavení osob zdravotně postižených na českém trhu práce, zaměřené převážně na neslyšící osoby či osoby s vážnou poruchou sluchu. První část práce se zabývá osobami zdravotně postiženými na teoretické úrovni. Zahrnuje základní pojmy v oblasti nezaměstnanosti, trhu práce a politiky zaměst-nanosti. Dále vymezuje osoby zdravotně postižené a neslyšící osoby. Praktická část se zaměřuje na postavení osob zdravotně postižených na trhu práce v ČR mezi lety 2007-2017. Tento výzkum analyzuje zejména osoby zdravotně postižené v oblasti nezaměstnanosti a rozebírá účast na jednotlivých nástrojích politiky za-městnanosti. V poslední části práce se nachází dotazníkové šetření, které je zamě-řeno na osoby neslyšící, a jejich působení na trhu práce.
Keywords: Česká republika; Politika zaměstnanosti; Nedoslýchavost; Nezaměstnanost
Thesis title: The position of people with disabilities with a focus on the deaf people in 2007-2017 on the czech labor market
Author: Brejcha, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Steiner, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the position of people with disabilities in the labor market and their gradual integration into the work process over the years. The aim of this bachelor thesis is to find out the position of people with disabilities on the Czech labor market, focused mainly on deaf persons or persons with serious hearing impairment. The first part deals with people with disabilities at the theoretical level. It covers the basic concepts of unemployment, labor market and employment policy. Furthermore, it defines persons with disabilities and deaf persons. The practical part focuses on the position of people with disabilities in the labor market in the Czech Republic between 2007-2017. In particular, this research analyzes people with disabilities in the field of unemployment and participation in employment policy tools. In the last part of the thesis there is a questionnaire survey, which is focused on the deaf people and their influence on the labor market.
Keywords: Czech Republic; Hearing loss; Employment policy; Unemployment

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2018
Date of submission: 9. 5. 2019
Date of defense: 18. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67417/podrobnosti

Files for download

    Last update: