The valuation of the company Grada Publishing, a.s

Thesis title: Ocenění společnosti Grada Publishing, a.s
Author: Boučková, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brabenec, Tomáš
Opponents: Keselý, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je nalezení tržní hodnoty společnosti Grada Publishing, a.s. k datu 31. 12. 2017. Práce je členěna do několika částí. První část je věnována představení společnosti. Následuje finanční analýza, která obsahuje analýzu účetních výkazů a poměrových ukazatelů. Celková finanční situace podniku je pak zhodnocena pomocí rychlého testu. Strategická analýza má za úkol vymezit celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku a jejím výstupem je prognóza vývoje tržeb. Předmětem další části je analýza generátorů hodnoty, na základě kterých je sestaven finanční plán. Ocenění podniku je provedeno pomocí výnosové metody DCF equity. Jako alternativní způsob ocenění byla zvolena metoda tržního porovnání. Výsledná hodnota podniku je stanovena jako intervalový odhad ke dni ocenění.
Keywords: Grada Publishing; strategická analýza; nakladatelství; DCF equity; metoda tržního porovnání; ocenění podniku
Thesis title: The valuation of the company Grada Publishing, a.s
Author: Boučková, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brabenec, Tomáš
Opponents: Keselý, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine the market value of the company Grada Publishing, a.s. as of 31. 12. 2017. The thesis is divided into several parts. The first one is devoted to the introduction of the company, which is followed by the Financial Analysis containing the analysis of the financial statements and financial ratios. The overall financial health of the company is also assessed by Kralicek’s Quicktest. Within the Strategic Analysis, the company’s potential to generate income is delineated. The output of the chapter is the forecast of revenue growth. The task of the next part is the analysis and prognosis of value generators which are then used to compile a financial plan. The business valuation is made using the DCF equity method. As an alternative valuation approach was chosen the market comparison method. The final market value of equity of the company is determined as the interval estimation.
Keywords: business valuation; Grada Publishing; publishing; DCF equity; market comparison method; strategic analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2018
Date of submission: 15. 5. 2019
Date of defense: 5. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65009/podrobnosti

Files for download

    Last update: