Analysis of the Outputs and Expected Impacts of the Projects within the 4th Priority Axis Education and Employment Support of the Operational Program Prague the Growth Pole

Thesis title: Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu
Author: Márová, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Podpora zařízení a dostupnosti péče o děti do 3 let je v současné době vysoké zaměstnanosti velmi důležitá, neboť souvisí s umožněním rychlého návratu rodičů na trh práce a také pomáhá zmírnit rizika sociálního vyloučení ohrožených skupin. Na základě veřejně dostupných dat, dotazníkového šetření a řízených rozhovorů bylo zjištěno, že za podpory OP PPR bylo dosud vybudováno 7 nových zařízení péče o děti do 3 let a dále byl podpořen provoz 23 dětských skupin. Při zhodnocení plnění dalších indikátorů bylo zjištěno, že již nyní jsou některé cílové hodnoty indikátorů naplněny. Další podpora zařízení, zejména navyšování kapacit, má smysl, pouze pokud bude současně podporován i vznik částečných úvazků a aktivit na podporu preferencí rodičů tato zařízení využívat.
Keywords: Operační program Praha – pól růstu; dětská skupina; zařízení péče o děti do 3 let; ESI fondy; vzdělávání a zaměstnanost; Politika hospodářské a sociální soudržnost
Thesis title: Analysis of the Outputs and Expected Impacts of the Projects within the 4th Priority Axis Education and Employment Support of the Operational Program Prague the Growth Pole
Author: Márová, Hana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Supporting existing and emerging facilities and ensuring the availability of childcare facilities for children under the age of 3 years old has become increasingly more important because of today's high employment rate, as it is linked to allowing parents to quickly return to the labour market and helps mitigate the risks of social exclusion of vulnerable groups. Based on publicly available data, questionnaire survey and structured interviews, it was stated that 7 new childcare facilities for children under the age of 3 have been built with the support of the OP PPR and that another 23 existing facilities were currently being supported. When assessing the performance of other indicators, it was found that some of the indicators' target values have already been met. Further support for childcare facilities, especially capacity building, only makes sense if part-time jobs and other activities, that will affect the parents' preferences, are also supported.
Keywords: children's group; Economic and social cohesion policy; Operational programme Prague – the growth pole; childcare facilities for children under the age of 3 years old; education and employment; ESI funds

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2019
Date of submission: 17. 5. 2019
Date of defense: 5. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67716/podrobnosti

Files for download

    Last update: