Analysis of fertility of university-educated women

Thesis title: Analýza plodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen
Author: Oríšková, Adéla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mazouch, Petr
Opponents: Fiala, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diskuse o plodnosti vysokoškolaček, které dle různých názorů odkládají rodičovské povinnosti do vyššího věku, a tím nenaplňují mateřskou roli, opírají svá tvrzení zejména o teoretické argumenty. Práce si klade za cíl kvantifikovat plodnost vysokoškolsky vzdělaných žen v ČR na základě dostupných datových zdrojů, vč. jejich komplexního posouzení z hlediska základních požadavků na data, jako je relevance, kvalita, spolehlivost atp. Výsledkem je srovnání plodnosti vysokoškolaček s ostatními subpopulacemi i v době mezi sčítáními lidu, čímž obohacuje datovou analýzu o další ukazatele, které jsou zatím, díky datovým omezením, nekvantifikované.
Keywords: plodnost; vzdělání; imputace dat; dekompozice plodnosti
Thesis title: Analysis of fertility of university-educated women
Author: Oríšková, Adéla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mazouch, Petr
Opponents: Fiala, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Discussions on the fertility of university-educated women, which, according to various opinions, postpone parental responsibilities to a higher age, and thus do not fulfil their maternal role, are based in particular on theoretical arguments. The aim of this thesis is to quantify the fertility of university-educated women in the Czech Republic based on available data sources, incl. their comprehensive assessment in terms of basic data requirements such as relevance, quality, reliability etc. The result is a comparison of the fertility of university-educated women with other subpopulations even in the intercensal period, thus enriching the data analysis with other indicators that are not yet quantified due to data limitations.
Keywords: fertility; education; data imputation; decomposition of fertility

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Economic Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2019
Date of submission: 25. 6. 2019
Date of defense: 22. 8. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68637/podrobnosti

Files for download

    Last update: