Competence model of middle-level manager in a selected organization

Thesis title: Kompetenčný model manažéra strednej úrovne vo vybranej organizácii
Author: Budinská, Dagmara
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Míková, Irena
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa venuje téme kompetencií a približuje proces tvorby kompe-tenčného modelu. Cieľom práce bolo spracovať kompetenčný model pre konkrétnu manažérsku pozíciu a zistiť názor na možnosti využitia navrhnutého modelu u pracovníkov personálneho oddelenia. Pre spracovanie kompetenčného modelu bol zvolený tzv. prístup šitý na mieru a model bol navrhnutý, tak, aby rešpektoval požiadavky vybranej pracovnej pozície, ale i charakteristiky konkrétnej organizácie. Do finálneho kompetenčného modelu bolo zaradených celkom štrnásť kompetencií rozdelených do štyroch homogénnych celkov. Kompetenčný model bol validovaný a identifikovaným kompetenciám bola priradená požadovaná úroveň. Ako ukázalo dotazníkový prieskum, personálni pracovníci by v budúcnosti uvítali zavedenie kompetenčného prístupu. Navrhnutý kompetenčný model by zefektívnil v organizácii predovšetkým oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov.
Keywords: Kompetencia; kompetenčný model ; kľúčové kompetencie; manažér; controlling
Thesis title: Kompetenční model manažera střední úrovně ve vybrané organizaci
Author: Budinská, Dagmara
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Míková, Irena
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa venuje téme kompetencií a približuje proces tvorby kompe-tenčného modelu. Cieľom práce bolo spracovať kompetenčný model pre konkrétnu manažérsku pozíciu a zistiť názor na možnosti využitia navrhnutého modelu u pracovníkov personálneho oddelenia. Pre spracovanie kompetenčného modelu bol zvolený tzv. prístup šitý na mieru a model bol navrhnutý, tak, aby rešpektoval požiadavky vybranej pracovnej pozície, ale i charakteristiky konkrétnej organizácie. Do finálneho kompetenčného modelu bolo zaradených celkom štrnásť kompetencii rozdelených do štyroch homogénnych celkov. Kompetenčný model bol validovaný a identifikovaným kompetenciám bola priradená požadovaná úroveň. Ako ukázal dotazníkový prieskum, personálni pracovníci by v budúcnosti uvítali zavedenie kompetenčného prístupu. Navrhnutý kompetenčný model by zefektívnil v organizácii oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ale tiež ich výber a následné zaškolenie nových zamestnancov.
Keywords: controlling; manažér; Kompetencia; kľúčové kompetencie; kompetenčný model
Thesis title: Competence model of middle-level manager in a selected organization
Author: Budinská, Dagmara
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Míková, Irena
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The thesis deals with the topic of competency and describes the process of creating the competency model. The aim of this study was to elaborate a competency model for a particular managerial position and to find out the opinion on the possibilities of using the proposed model in the personnel department. For the processing of the competency model was chosen the tailored approach and the model has been designed to respect the requirements of the particular job position, but also the characteristics of the specific organization. The final competency model had fourteen competencies divided into four homogeneous units. The competency model has been validated and identified competencies have been assigned the required level. As the questionnaire survey showed, personnel officers would like to welcome competency based approach in the future in the organization. The proposed competency model would make the organization more effective in the area of education and employee development.
Keywords: manager; Competency; controlling; competency model; core competencies

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 5. 2017
Date of submission: 28. 6. 2019
Date of defense: 26. 8. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62268/podrobnosti

Files for download

    Last update: