Concept of the city of short distances

Thesis title: Koncept města krátkých vzdáleností
Author: Novotný, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Patočka, Jiří
Opponents: Maier, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je popsat koncept města krátkých vzdáleností a otestovat jeho praktické využití formou případové studie na zvoleném urbanisticky různorodém území městské části Praha 14. Zjištěné odchylky jsou podkladem výsledných doporučení pro zkoumanou lokalitu, jejichž smyslem je snížení nutnosti dojíždění místních obyvatel a s tím spojených negativních externalit. Teoretická rešerše je uvedena problematikou definice měst a také přehledem jejich historického vývoje za účelem pochopení soudobého kontextu. Zvláštní důraz je rovněž kladen na význam měst pro člověka a společnost. Dále následuje již souhrn znalostí přímo souvisejících se zkoumaným konceptem. Podnětnou součástí práce je návrh univerzální metodiky pro analýzu stávajících sídel a jejich zhodnocení z pohledu města krátkých vzdáleností. V závěrečné diskuzi jsou kriticky zhodnocena úskalí akademické neukotvenosti a nedostatků konceptu. Přesto práce potvrzuje, že jde o směr k dosažení větší udržitelnosti měst, který je vhodné dále rozvíjet.
Keywords: pěší město; kompaktní město; udržitelný rozvoj měst; městská část Praha 14; město krátkých vzdáleností
Thesis title: Concept of the city of short distances
Author: Novotný, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Patočka, Jiří
Opponents: Maier, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis aims to describe the concept of the city of short distances and to examine its practical application using a case study in a selected Municipal District of Prague 14 with urbanistically diverse morphology. The observed deviations serve as a basis for recommendations for the discussed localities on how to reduce the need for residents to commute with related negative externalities. The theoretical research starts with the issue of the definition of the city and the review of its historical development to understand the contemporary context. The importance of cities for individuals and society is also emphasized. Next follows a literature review related to the examined concept summarising current knowledge. The incentive component of the thesis is a proposal of a universal methodology for the analysis of existing settlements and their evaluation from the perspective of the city of short distances. The pitfalls of the concept and the need for its better academic anchoring are critically assessed in the final discussion. Taken together, the thesis confirms that the city of short distances is a concept aiming towards urban sustainability and it should be developed further.
Keywords: city of short distances; walkable city; compact city; sustainable development of cities; Municipal District of Prague 14

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 3. 2019
Date of submission: 3. 9. 2019
Date of defense: 11. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69192/podrobnosti

Files for download

    Last update: