International trade between Slovakia and Austria with a focus on steel industry

Thesis title: Zahraničný obchod medzi Slovenskom a Rakúskom so zameraním na oceľový priemysel
Author: Burdová, Sofia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práca si kladie za cieľ zhodnotenie súčasného medzinárodného obchodu s oceľou medzi Rakúskom a Slovenskom, spolu s identifikáciou príležitostí slovenských výrobcov a spracovateľov ocele na rakúskom trhu. Bakalárska práca poskytuje v prvej kapitole prehľad a zhodnotenie vývoja jednotlivých hospodárstiev a oceľového priemyslu, pre lepšie pochopenie aktuálneho stavu. Druhou kapitolou, ktorá podáva informáciu o komoditnej štruktúre slovenského hospodárstva a analýzu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb oceliarskeho priemyslu na Slovensku všeobecne, sa premostí do záverečnej kapitoly. V tej bude problematika oceliarskeho priemyslu na Slovensku znázornená na konkrétnom príklade spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá je najväčším oceliarskym producentom na Slovensku. Spolu s analýzou konkurencieschopnosti spoločnosti sú v kapitole konkrétne návrhy na rozšírenie spolupráce košických oceliarní s rakúskymi spoločnosťami.
Keywords: oceliarsky priemysel; oceľ; U.S. Steel Košice; Rakúsko
Thesis title: Zahraniční obchod mezi Slovenskem a Rakouskem se zaměřením na ocelový průmysl
Author: Burdová, Sofia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práce si klade za cíl zhodnocení současného mezinárodního obchodu s ocelí mezi Rakouskem a Slovenskem, spolu s identifikací a zhodnocením příležitostí slovenských výrobců a zpracovatelů oceli na rakouském trhu. Bakalářská práce poskytuje v první kapitole přehled vývoje jednotlivých hospodářství a ocelového průmyslu, pro lepší pochopení aktuálního stavu. Druhou kapitolou, která podává informaci o komoditní struktuře slovenského hospodářství a analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb ocelářského průmyslu na Slovensku obecně, se přemostí do závěrečné kapitoly. V té bude problematika ocelářského průmyslu na Slovensku znázorněna na konkrétním příkladu společnosti U.S. Steel Košice, která je největším ocelářským producentem na Slovensku. Spolu s analýzou konkurenceschopnosti společnosti jsou v kapitole konkrétní návrhy na rozšíření spolupráce košických oceláren s rakouskými společnostmi.
Keywords: ocel; U.S. Steel Košice; ocelářský průmysl; Rakousko
Thesis title: International trade between Slovakia and Austria with a focus on steel industry
Author: Burdová, Sofia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The thesis aims to evaluate the current international trade in steel industry between Austria and Slovakia, along with the identification of opportunities for Slovak steel producers in the Austrian market. The bachelor's thesis provides in the first chapter an overview and evaluation of the development of individual economies and the steel industries, for a better understanding of the current situation. The second chapter, which provides information on the commodity structure of the Slovak economy and an analysis of the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the steel industry in Slovakia in general, will bridge to the final chapter. In this, the issue of the steel industry in Slovakia will be illustrated by a specific example of the company U.S. Steel Košice, which is the largest steel producer in Slovakia. Along with the analysis of competitiveness of this company, the chapter contains specific proposals for expanding the cooperation of Košice´s steelworks with the Austrian companies.
Keywords: U.S. Steel Košice; steel; Austria; steel industry

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 5. 2019
Date of submission: 24. 4. 2020
Date of defense: 28. 5. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69803/podrobnosti

Files for download

    Last update: