Intergenerational level of financial literacy of population in the Czech Republic

Thesis title: Mezigenerační úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky
Author: Štoll, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním finančních znalostí obyvatel rozdělených na mladší do 30 let a starší nad 30 let. Byla využita kvantitativní metoda sběru dat, konkrétně pomocí dotazníku. Kromě primárních dat byla do práce zahrnuta i data z výzkumu, který byl proveden na přelomu let 2015/16 zadaný OECD a MFČR. Data byla využita pro účely srovnání s vlastním výzkumem. Výzkum přinesl zjištění vysokého nárůstu vědomostí mladší generace oproti předchozím výzkumům. Jedním z možných důvodů je tlak na výuku finanční gramotnosti a zároveň zapojení soukromého sektoru do celorepublikového vzdělávání v této oblasti.
Keywords: finanční gramotnost; výuka; odpovědné zadlužování; exekuce; insolvence
Thesis title: Intergenerational level of financial literacy of population in the Czech Republic
Author: Štoll, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the comparison of financial knowledge of inhabitants divided into younger than 30 years and older than 30 years. A quantitative method of data collection was used, namely by means of a questionnaire. In addition to primary data, the work also included data from research conducted at the turn of 2015/16 commissioned by the OECD and the Ministry of Finance. The data were used for comparison with own research. The research revealed a high increase in knowledge of the younger generation compared to previous research. One of the possible reasons is the pressure to teach financial literacy and at the same time the involvement of the private sector in nationwide education in this area.
Keywords: teaching; seizure; financial literacy; insolvency; responsible debt

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2019
Date of submission: 16. 9. 2020
Date of defense: 9. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70769/podrobnosti

Files for download

    Last update: