Corporate image and company communication L´Oréal

Thesis title: Firemný image a komunikácia spoločnosti L´Oréal
Author: Mesárošová, Natália
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Machek, Ondřej
Opponents: Hartova, Lucie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na firemný image a komunikáciu spoločnosti L'Oréal. Cieľom je analýza jednotlivých zložiek firemnej identity, ktoré ovplyvňujú jej image. Teoretická časť je venovaná teoretickým poznatkom v tejto oblasti a vychádza z odbornej literatúry. V praktickej časti je najskôr uskutočnená analýza jednotlivých zložiek firemnej identity. Následne je vytvorený elektronický dotazník, ktorý je nástrojom pre tzv. exploračný výskum. Slúži k preskúmaniu štyroch výskumných otázok. Pre hlbšie pochopenie výsledkov z dotazníka, je uskutočnený i rozhovor so zamestnankyňou spoločnosti. Na základe výsledkov sú vyvodené návrhy a doporučenia na zlepšenie situácie. Výsledky diplomovej práce môžu byť podkladom k pochopeniu dôležitosti firemnej image a komunikácie pre obchodnú činnosť firiem. Kvalitná a dobre komunikovaná image totiž môže výrazne ovplyvniť spotrebiteľské správanie spoločnosti.
Keywords: firemný image; marketingová komunikácia; firemná osobnosť; L´Oréal
Thesis title: Firemný Image a komunikácia spoločnosti L´Oréal
Author: Mesárošová, Natália
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Machek, Ondřej
Opponents: Hartova, Lucie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na firemní image a komunikaci společnosti L'oreal. Cílem je analýza jednotlivých složek firemní identity, které ovlivňují její image. Teoretická část je věnována teoretickým poznatkům v této oblasti a vychází z odborné literatury. V praktické části je nejdříve provedena analýza jednotlivých složek firemní identity. Následně je vytvořen elektronický dotazník, který je nástrojem pro tzv. explorační výzkum. Slouží k prozkoumání čtyř výzkumným otázek. Pro hlubší pochopení výsledků z dotazníku, je uskutečněn i rozhovor se zaměstnankyní společnosti. Na základě výsledků jsou vyvozeny návrhy a doporučení na zlepšení situace. Výsledky diplomové práce mohou být podkladem k pochopení důležitosti firemní image a komunikace pro obchodní činnost firem. Kvalitní a dobře komunikována image totiž může výrazně ovlivnit spotřebitelské chování společnosti.
Keywords: firemní image; L'Oréal; firemní osobnost; firemní komunikace
Thesis title: Corporate image and company communication L´Oréal
Author: Mesárošová, Natália
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Machek, Ondřej
Opponents: Hartova, Lucie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis is focused on the corporate image and communication of the company L'Oréal. The aim is to analyze the individual components of corporate identity that affect its image. The theoretical part is devoted to theoretical knowl-edge in this area and potentially probably from the literature. In the practical part, the analysis of individual education of firefighter identity is identified. The follow-ing is an electronic questionnaire, which is a tool for the so-called exploratory research. It is used to evaluate for four research questions. Deepening understanding of the results from the questionnaire, an interview is conducted with an employee of the company. Based on the results, suggestions and recommendations for consideration are derived.The results of the diploma thesis can be a basis for understanding the importance of corporate image and communication for the business activities of companies. This is because a good and well-communicated image can significantly influence a company's consumer behavior.
Keywords: corporate image; corporate communication; corporate personality; L'Oréal

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2019
Date of submission: 20. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68670/podrobnosti

Files for download

    Last update: