Behavioral Finance and their Impact on Investment Recommendations

Thesis title: Behaviorálne financie a ich vplyv na investičné odporúčania
Author: Halaj, Miroslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na porovnanie tradičných investičných teórií a modernejšieho smeru, behaviorálnych teórií. Zatiaľ čo v tradičných teóriách sa hovorí o modernom portfóliu alebo teórii efektívnych trhov, behaviorálne financie skúmajú psychologický vplyv na správanie investorov. Prvá časť zhrňuje základné princípy a teoretické základy jednotlivých teórií. V druhej časti sú uvedené základné psychologické poznatky a tipy anomálií, ktoré najčastejšie spôsobujú výkyvy na trhoch. Empirická časť je venovaná analýze investičných doporučení správcov aktív a prejavu efektu davu v týchto odporúčaniach. Potvrdil sa predpoklad, že nepodliehajú emóciám a ani efektu davu.
Keywords: investičné odporučenie; efekt davu; tradičné ekonomické teórie; behaviorálne teórie; psychologické poznatky; COVID – 19
Thesis title: Behaviorální finance a ich vliv na investiční doporučení
Author: Halaj, Miroslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání tradičních investičních teorií a modernějšího směru, behaviorálních teorií. Zatímco v tradičních teoriích se hovoří o moderním portfoliu nebo teorii efektivních trhů, behaviorální finance zkoumají psychologický vliv na chování investorů. První část shrnuje základní principy a teoretické základy jednotlivých teorií. Ve druhé části jsou uvedeny základní psychologické poznatky a tipy anomálií, které nejčastěji způsobují výkyvy na trzích. Empirická část je věnována analýze investičních doporučení správců aktiv a projevu efektu davu v těchto doporučeních. Potvrdil se předpoklad, že nepodléhají emocím a ani efektu davu.
Keywords: psychologické poznatky; investiční doporučení; efekt davu; COVID – 19; tradiční ekonomické teorie; behaviorální teorie
Thesis title: Behavioral Finance and their Impact on Investment Recommendations
Author: Halaj, Miroslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the comparison of traditional investment theories and modern trends, behavioral theories. While traditional theories speak of a modern portfolio or the theory of efficient markets, behavioral finance examines the psychological impact on investors behaviour. The first part summarizes the basic principles and theoretical foundations of individual theories. The second part presents basic psychological knowledge and tips of anomalies, which most often cause fluctuations in the markets. The empirical part is devoted to the analysis of investment recommendations of asset managers and the manifestation of the herd behavior in these recommendations. The assumption that they are not subject to emotions or the effect of the crowd has been confirmed.
Keywords: behavioral theories; traditional economic theories; decision anomalies; psychological knowledge; herd behavior; COVID - 19

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 11. 2019
Date of submission: 11. 5. 2020
Date of defense: 16. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71529/podrobnosti

Files for download

    Last update: