Social Responsibility of Czech’s consumer in food industry

Thesis title: Spoločenská zodpovednosť českých spotrebiteľov v potravinovom priemysle
Author: Tyčiaková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce sa zaoberá témou spoločenskej zodpovednosti z hľadiska nie len firiem, ale aj samotných spotrebiteľov voblasti potravinového priemyslu ato konkrétne plytvaním potravín. Ďalej sa v tejto práci rozoberajú aj samotné negatívne vplyvy tohto potravinového odpadu, či už na spoločnosť alebo na životné prostredie. Cieľom tejto diplomovej práce je zistenie postojov českých spotrebiteľov generácie Y v oblasti potravinárskeho priemyslu a tak isto vyhodnotenie ich nákupného správania v danej oblasti. V teoretickej časti sú definované základné pojmy, spojené s touto tematikou a tak isto aj historický vývoj konceptu „spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)“. V praktickej časti práce sú najprv analyzované sekundárne dáta od Ipsos agentúry na doplnenie a priblíženie k cieľu tejto práce. Následne je analyzovaný primárny výskum, ktorý bol realizovaný kvantitatívnou metódou a to konkrétne dotazníkovým prieskumom. V závere sú zhrnutí odporúčania a návrhy a výsledky celého prieskumu.
Keywords: Spotrebiteľské správanie; Spoločenská zodpovednosť podnikov; Generácia Y; Potravinový odpad
Thesis title: Společenská odpovědnost českých spotřebitelů v potravinovém průmyslu
Author: Tyčiaková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti z hlediska nejen firem, ale i samotných spotřebitelů voblasti potravinového průmyslu ato konkrétně plýtváním potravin. Dále se v této práci rozebírají i samotné negativní vlivy tohoto potravinového odpadu, ať už na společnost nebo na životní prostředí. Cílem této práce je zjištění postojů českých spotřebitelů generace Y v oblasti potravinářského průmyslu a také vyhodnocení jejich nákupního chování v dané oblasti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, spojené s touto tématikou a taky historický vývoj konceptu "společenská odpovědnost firem (CSR)". V praktické části práce jsou nejprve analyzovány sekundární data od Ipsos agentury na doplnění a přiblížení k cíli této práce. Následně je analyzován primární výzkum, který byl realizován kvantitativní metodou a to konkrétně dotazníkovým průzkumem. V závěru jsou shrnutí doporučení a návrhy a výsledky celého průzkumu.
Keywords: Generace Y; Plýtvání potravinami; Spotřebitelské chování; Společenská odpovědnost podniků
Thesis title: Social Responsibility of Czech’s consumer in food industry
Author: Tyčiaková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of social responsibility from the point of view of not only companies, but also consumers themselves in the field of food industry, specifically food waste. Furthermore, this work also discusses the negative effects of this food waste, whether on society or the environment. The aim of this diploma thesis is to find out the attitudes of Czech consumers of the Y generation in the field of food industry and also to evaluate their shopping behavior in the given area. The theoretical part defines the basic concepts associated with this topic, as well as the historical development of the concept of "corporate social responsibility (CSR)". In the practical part of the work, secondary data from the Ipsos agency are first analyzed to supplement and approximate the goal of this work. Subsequently, the primary research is analyzed, which was carried out by a quantitative method, specifically by a questionnaire survey. Finally, the recommendations and suggestions and the results and results of the whole survey are summarized.
Keywords: Food waste; Generation Y; Consumer behavior; Corporate Social Responsibility

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 10. 2019
Date of submission: 12. 5. 2020
Date of defense: 3. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71171/podrobnosti

Files for download

    Last update: