Analysis of the business environment

Thesis title: Analýza podnikového okolí
Author: Kalous, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Ozaňák, Pavol
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy podnikového okolí společnosti Tesla Blatná, a. s. Pro účely této práce jsou v teoretické části vymezeny a vysvětleny základní pojmy, které se budou v práci vyskytovat. Dále jsou v teoretické části popsány jednotlivé nástroje, které jsou následně použity v praktické části. Nástroji, které jsou pro potřeby této práce vybrány jsou PESTEL analýza, SWOT analýza a Porterova analýza pěti sil. Na základě dat zjištěných těmito nástroji bude společnosti navržen postup při tvorbě strategií na další roky.
Keywords: Porterova analýza pěti sil; Tesla Blatná a. s.; PESTEL analýza; SWOT analýza
Thesis title: Analysis of the business environment
Author: Kalous, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Ozaňák, Pavol
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to analyze the business environment of the company Tesla Blatná, a. s. For the purposes of this work, the theoretical part defines and explains the basic concepts taht will occur in the work. Furthermore, the theoretical part describes the individual tools, which are then used in the practical part of the work. The tools, chosen for this work are PESTEL analysis, SWOT analysis, and Porter´s five forces analysis. Based on the data obtained by these tools, the company will be proposed a procedur efor creating strategies for the coming years.
Keywords: Tesla Blatná a. s.; PESTEL analysis; SWOT analysis; Porter´s five forces analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2020
Date of submission: 22. 9. 2020
Date of defense: 9. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72780/podrobnosti

Files for download

    Last update: