Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model

Thesis title: Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
Author: Mikušek, Vít
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Frömmel, Tomáš
Opponents: Slaný, Martin
Thesis language: English
Abstract:
In relation to the problem of declining labour force participation rates due to population ageing, immigration policy has become one of the potential remedies discussed among developed countries. Utilizing vector autoregressive models, the thesis estimates the effects of immigration to Czechia on the two of its macroeconomic aggregates as proxies of the economic development, namely the real GDP per capita and the unemployment rate between 2006-2019 in quarterly series. According to the model and the impulse response function output, immigration has no statistically significant effect on any of these aggregates. Conversely, immigration was found to be Granger caused by both the real GDP per capita and the unemployment rate. Following a brief overview of the ‘target economic migration’ policies and the migrant structure in Czechia, the reason for the insignificance of the effect of immigration on the unemployment rate might be the complementarity of the migrant and the domestic workers, while the insignificance of the effect on the real per capita production might be caused by a similar average labour productivity.
Keywords: immigration; GDP per capita; unemployment rate; VAR models
Thesis title: Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
Author: Mikušek, Vít
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Frömmel, Tomáš
Opponents: Slaný, Martin
Thesis language: English
Abstract:
V souvislosti s problematikou ubývající pracovní síly díky stárnutí populace se jedním z diskutovaných řešení mezi vyspělými zeměmi stala imigrační politika. S využitím vektorových autoregresních modelů tato práce odhaduje dopady imigrace do České republiky na dva z jejích makroekonomických agregátů reprezentujících hospodářský vývoj, konkrétně jde o reálné HDP na obyvatele a míru nezaměstnanosti v období 2006-2019 ve čtvrtletních časových řadách. Na základě výstupu z modelů a funkcí impulsní odezvy se ukázalo, že imigrace nemá žádný statisticky významný vliv ani na jeden z těchto agregátů. Naopak bylo zjištěno, že imigrace je Grangerově způsobována jak reálným HDP na obyvatele, tak mírou nezaměstnanosti. Byl vytvořen stručný přehled vládních politik v oblasti „cílené ekonomické migrace“ a nástin struktury imigrace do ČR, z čehož závěrem vyplývá, že důvodem nevýznamnosti vlivu na míru nezaměstnanosti je pravděpodobně komplementární charakter imigrantů k domácím pracovníkům, přičemž nevýznamnost vlivu na reálné HDP na obyvatele může být způsobena podobnou průměrnou produktivitou práce.
Keywords: imigrage; HDP na obyvatele; míra nezaměstnanosti; VAR modely

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2019
Date of submission: 22. 5. 2020
Date of defense: 24. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70932/podrobnosti

Files for download

    Last update: