Depreciation issues according to Czech accounting standards, IFRS and Czech tax legislation

Thesis title: Problematika odpisů dle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy
Author: Khudenkikh, Daria
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Purina, Marina
Opponents: Janhubová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Daná bakalářská práce se zabývá problematikou odpisů podle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy. Teoretická část je založena na prostudovaní a následné analýze odborných zdrojů. První tři kapitoly mají za cíl popsat a porovnat různé metody odepisovaní z pohledu odlišných finančních oblastí, ve kterých jde uplatnit odepisovaní dlouhodobého majetku. Praktická část je pak zaměřena na aplikaci získaných teoretických poznatků v modelovém podniku. V závěru jsou shrnuty výsledky práce, je okomentována a zhodnocena míra dosaženi stanoveného cíle.
Keywords: dlouhodobý hmotný majetek; IFRS; česká daňová legislativa; České účetní standardy; dlouhodobý nehmotný majetek; odpisy
Thesis title: Depreciation issues according to Czech accounting standards, IFRS and Czech tax legislation
Author: Khudenkikh, Daria
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Purina, Marina
Opponents: Janhubová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of depreciation according to Czech accounting standards, IFRS and Czech tax legislation. The theoretical part is based on studying and subsequent analysis of professional sources. The first three chapters aim to describe and compare different depreciation methods from the point of view of different financial areas in which depreciation of fixed assets can be applied. The practical part is focused on the application of acquired theoretical knowledge in a model company. In the end, the results of the work are summarized, the degree of achievement of the set goal is commented and evaluated.
Keywords: depreciation; IFRS; tangible fixed assets; Czech accounting standards; Czech tax legislation; intangible fixed assets

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 10. 2019
Date of submission: 26. 5. 2020
Date of defense: 26. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71367/podrobnosti

Files for download

    Last update: