Design of a BI solution for evaluating the parameters of providing a banking product

Thesis title: Návrh BI řešení pro vyhodnocení parametrů poskytování bankovního produktu
Author: Fedarynchyk, Yuliya
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na oblast datové analýzy. Hlavním cílem práce je návrh a implementace Business Intelligence (BI) řešení pro konkrétní potřebu několika oddělení v bance pro vyhodnocení parametrů poskytování bankovních produktů. Hlavního cíle bylo dosaženo prostřednictvím definování nutných teoretických východisek, zformulování postupu, dle něhož je možné BI řešení realizovat, a samotné tvorby řešení. Navržený metodický postup obsahuje i doporučené nástroje, které lze v jednotlivých fázích procesu návrhu a implementace BI využít.Výstupem práce je nástroj umožňující vyhodnocovat parametry poskytování bankovního produktu. Hlavní přínos diplomové práce spočívá v reálné ukázce celého procesu od zjišťování informačních potřeb až po dodání výstupu a vytvoření nástroje, který lze využít v bankovní společnosti.
Keywords: Analýza; bankovnictví; Business Intelligence; datové modelování; SQL; Tableau
Thesis title: Design of a BI solution for evaluating the parameters of providing a banking product
Author: Fedarynchyk, Yuliya
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on the field of data analysis. The main goal of this work is the design and implementation of Business Intelligence (BI) solution for the specific needs of several departments in the bank for evaluating the parameters of providing banking products. The main goal was achieved by defining the necessary theoretical background, formulating the procedure BI solution implementation and the creation of the solution itself. The proposed methodological outcome also contains recommended tools that can be used in individual phases of the BI design and implementation.The output of the work is a tool that allows to evaluate the parameters of providing a banking product. The main benefit of the diploma thesis lies in a real demonstration of the whole process from identifying information needs to delivering output and creating a tool that can be used in a bank.
Keywords: Analysis; Business Intelligence; data modeling; SQL; banking; Tableau

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2019
Date of submission: 24. 6. 2020
Date of defense: 6. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70998/podrobnosti

Files for download

    Last update: