Optimization of reporting of software project activities in the internal reporting system

Thesis title: Optimalizace vykazování činností softwarových projektů v interním vykazovacím systému
Author: Voborník, Josef
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Petřík, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je optimalizace UX vykazování činností v prostředí softwarových projektů, a to pomocí interního vykazovacího modulu systému Profis, který je používán ve společnosti Profinit. V první části se práce věnuje řízení projektů a rozebírá smysl a způsoby vykazování činností. Dále se práce věnuje již konkrétnímu řešení vykazování. Nejprve je provedena analýza řešeného vykazovacího modulu, na základě které jsou identifikovány vlastnosti současného stavu, které nejsou vnímány jako ideální. Následuje specifikace požadavků na nové řešení. Na základě specifikovaných požadavků byla navržena nová podoba vykazování s důrazem na větší uživatelskou přívětivost. Návrh aplikace je následně také implementován. Návrhu a samotné implementaci se věnuje celá závěrečná část práce. Hlavním výstupem práce je tedy implementovaná vykazovací aplikace, která je optimalizovaná pro dané prostředí a typ uživatelů, kteří ji budou používat.
Keywords: softwarový projekt; řízení projektů; utilizace; vykazování práce; vykazovací aplikace; UX; WBS
Thesis title: Optimization of reporting of software project activities in the internal reporting system
Author: Voborník, Josef
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Petřík, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to optimize UX of the process of reporting activities in the environment of software projects using the internal reporting system Profis, owned by Profinit company. The first part deals with project management and discusses the meaning and methods of reporting activities. From this point on, the thesis deals with a particular solution for reporting activities. First of all, an analysis of the former reporting module was performed. Based on the analysis, characteristics which are not perceived as ideal were identified. That is followed by a specification of the requirements for a new solution. Based on the specified requirements, a new form of reporting was designed with an emphasis on greater user experience. After the application had been designed, it was also implemented. The whole final chapter of the thesis is devoted to the design and the implementation of the application. The main output of the thesis is a reporting application, which is optimized for the given environment and the type of users who will use it.
Keywords: software project; project management; utilization; project activity reporting; reporting application; UX; WBS

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 12. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71080/podrobnosti

Files for download

    Last update: