Data governance in business practice

Thesis title: Data governance v podnikové praxi
Author: Frýba, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Krejčí, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak lze oblast data governance pokrýt komerčními softwarovými nástroji.V úvodu práce je vymezen pojem a pojetí data governance v rámci této práce, na což navazuje přehled metrik a faktorů, jež se týkají úloh řízení datových zdrojů. Dále jsou uvedeny samotné úlohy řízení datových zdrojů a jejich kvality spolu s rolemi, zajišťujícími jejich realizaci v podniku. Po teoretickém úvodu následuje analýza trhu data governance nástrojů, komparace vybraných produktů a její vyhodnocení. Na základě vyhodnocení porovnání produktů byly zvoleny dva produkty pro realizaci proof of conceptů v konkrétním podniku.Proof of concepty posloužily jako východisko pro analýzu pokrytí oblasti data governance softwarem dostupným na trhu, návrh implementace nástroje a určení dotčených profesních rolí včetně jejich povinností v praxi vybraného podniku.
Keywords: datová kvalita; role v data governance; data governance; implementace data governance
Thesis title: Data governance in business practice
Author: Frýba, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Krejčí, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with how the area of data governance can be covered by commercial software tools.The introduction defines the concept of data governance used in this thesis, which is followed by an overview of metrics and factors that relate to the tasks of data sources management. After that are listed the tasks of managing data sources and their quality along with the roles that ensure their implementation in the company. After the theoretical introduction there is a market analysis of data governance tools, comparison of selected products and its evaluation. Based on the evaluation of product comparisons, two products were selected for the implementation of proof of concepts in a particular company.Proof of concepts served as a starting point for analyzing the coverage of data governance by software available on the market, proposing the implementation of the tool and determining the professional roles involved, including their responsibilities in the selected company.
Keywords: data quality; data governance; roles in data governance; implementation of data governance

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 5. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70928/podrobnosti

Files for download

    Last update: