Development and verification of application for preventive monitoring of vital functions in the fitness/well-being domain

Thesis title: Vývoj a ověření aplikace pro preventivní monitoring životních funkcí v doméně fitness/well-being
Author: Koval, Yana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je věnována vývoji a ověření mobilní a webové aplikace pro vzdálené monitorování zdraví v doméně fitness/wellness za použití wearables s funkcí měření EKG, a to s důrazem na možnost nahrávání vícesvodového EKG pomocí jednosvodového zařízení. Mezi dílčí cíle práce patří zmapování již existujících řešení v dané oblasti, vývoj a ověření funkčních prototypů mobilní a webové aplikace, definování cílové skupiny uživatelů a zařízení, ověření vyvinutých prototypů, získání zpětné vazby od uživatelů a návrh dalších rozšíření. V úvodní části je vysvětlen pojem wearables a shrnuté studie, zabývající se způsoby použití wearable EKG a prokazující jejich přesnost a kvalitu. Dále jsou zmapovány již existující hardware a software řešení v oblasti vzdáleného monitorování zdraví. Následně práce provádí čtenáře analýzou, návrhem a výsledky implementace funkčních prototypů mobilní a webové aplikace, vytvořených na základě výsledků analýzy existujících řešení a studií. V poslední části je provedeno ověření prototypů s uživateli a vyhodnoceny jeho výsledky. Na závěr jsou navrhnutá možná rozšíření aplikací na základě výsledků ověření a poznatků získaných autorkou během zpracování diplomové práce.
Keywords: wearables; nositelná zařízení; EKG; webová aplikace; mobilní aplikace
Thesis title: Development and verification of application for preventive monitoring of vital functions in the fitness/well-being domain
Author: Koval, Yana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the development and verification of mobile and web application for remote health monitoring in the fitness/wellness domain using wearables with the ECG measurement function, the thesis emphasizes on the possibility of recording a multi-lead ECG using a single-lead device. The partial goals of the work include the examination of already existing solutions in the field, development and verification of functional prototypes of mobile and web applications, defining the target group of users and devices, verification of developed prototypes, obtaining feedback from users and designing further extensions. In the introduction there are an explanation of the concept of wearables and summarized studies that deal with the usage of wearable ECG and demonstrate its accuracy and quality. Further, existing hardware and software solutions in the field of remote health monitoring are presented. Subsequently, the work guides the reader through the analysis, design and implementation of functional prototypes of mobile and web applications, created from the results of analysis of existing solutions and studies. In the last part, the prototypes are verified with users and the results are evaluated. Finally, based on the results of verification and knowledge gained by the author during the elaboration of the diploma thesis, possible extensions of applications are proposed.
Keywords: mobile application; web application; wearables; wearable devices; ECG

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 9. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 8. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70556/podrobnosti

Files for download

Private annex
Private file
Download
    Last update: