Migration of the Qlik Sense application for visualization of accounting data to PowerBI

Thesis title: Prevod Qlik Sense aplikácie pre vizualizáciu účtovných dát do PowerBI
Author: Veškrna, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Šedivá, Zuzana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou tvorby aplikácie pre vizualizáciu dát v Self Service Business Intelligence nástroji Power BI. Hlavným cieľom je presunutie aplikácie slúžiacej na vizualizáciu klientskych účtovných dát v korporátnej poradenskej spoločnosti PwC z nástroja Qlik Sense do nástroja Power BI.Teoretická časť práce sa zaoberá charakteristikou Business Intelligence riešenia, jeho obvyklých súčastí a tiež samoobslužnými Self Service BI riešeniami. Práca následne popisuje oblasť vizualizácie dát a dashboardov. Ďalej sú predstavené nástroje Qlik Sense a Power BI, ktoré sú potom porovnané z niekoľkých odlišných pohľadov.Praktická časť práce je venovaná opisu súčasného stavu aplikácie v prostredí Qlik Sense. Ďalej je popísaná podoba analyzovaných účtovných dát klientov PwC. Druhá polovica praktickej časti dokumentuje vytvorenú aplikáciu v nástroji Power BI, ktorá je v závere otestovaná na reálnych účtovných dátach klienta PwC.Prínosom tejto práce je predovšetkým vytvorená aplikácia na vizualizáciu klientskych účtovných dát v nástroji Power BI.
Keywords: Power BI; účtovníctvo; business intelligence; vizualizácia dát; dashboard; Qlik Sense
Thesis title: Migration of the Qlik Sense application for visualization of accounting data to PowerBI
Author: Veškrna, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Šedivá, Zuzana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of creating an application for data visualization in the Self Service Business Intelligence tool Power BI. The main goal is to move the application used to visualize client accounting data in the corporate consulting company PwC from the Qlik Sense tool to the Power BI tool.The theoretical part deals with the characteristics of Business Intelligence solution, its usual components and also Self Service BI solutions. The work then describes the area of data visualization and dashboards. Next, the Qlik Sense and Power BI tools are introduced, which are then compared from several different perspectives.The practical part of the work is devoted to the description of the current state of the application in the Qlik Sense environment. The form of analyzed accounting data of PwC clients is also described. The second half of the practical part documents the created application in the Power BI tool, which is finally tested on real accounting data of the PwC client.The main benefit of this work is the created application for visualization of client accounting data in the Power BI tool.
Keywords: business intelligence; dashboard; Qlik Sense; data visualization; accounting; Power BI
Thesis title: Převod Qlik Sense aplikace pro vizualizaci účetních dat do PowerBI
Author: Veškrna, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Šedivá, Zuzana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby aplikace pro vizualizaci dat v Self Service Business Intelligence nástroji Power BI. Hlavním cílem je přesunutí aplikace sloužící na vizualizaci klientských účetních dat v korporátní poradenské společnosti PwC z nástroje Qlik Sense do nástroje Power BI.Teoretická část práce se zabývá charakteristikou Business Intelligence řešení, jeho obvyklých součástí a taky samoobslužnými Self Service BI řešeními. Práce následně popisuje oblast vizualizace dat a dashboardů. Dále jsou představeny nástroje Qlik Sense a Power BI, které jsou pak porovnány z několika odlišných pohledů.Praktická část práce je věnována popisu současného stavu aplikace v prostředí Qlik Sense. Dále je popsána podoba analyzovaných účetních dat klientů PwC. Druhá polovina praktické části dokumentuje vytvořenou aplikaci v nástroji Power BI, která je v závěru otestována na reálných účetních datech klienta PwC.Přínosem této práce je především vytvořená aplikace na vizualizaci klientských účetních dat v nástroji Power BI.
Keywords: dashboard; účetnictví; business intelligence; Power BI; vizualizace dat; Qlik Sense

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 4. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 7. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69458/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: