Comparison of corporate tax liability in Germany and the Czech Republic with a focus on corporate income tax

Thesis title: Porovnání daňové povinnosti firem v Německu a v Česku se zaměřením na daň z příjmů právnické osoby
Author: Váňová, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Filipová, Vladimíra
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl porovnat daňové povinnosti firem v Česku a v Německu se zaměřením na oblast daně z příjmu právnických osob. V úvodu je vymezen stručný právní rámec podnikatelského prostředí obou zemí a snaží se tím vnést kontext do odlišné daňové legislativy. Práce se zaměřuje na daně z příjmů právnických osob a zasazuje ji do kontextu české a německé politiky jako fiskální nástroj. Zvláštní kapitola je pak věnována aktuální problematice s ohledem na celospolečenskou událost COVID – 19 a na změny, které v oblasti daní přinesla. Diplomová práce se také dotýká historické proměny daně z příjmu právnických osob v obou zkoumaných zemích a vysvětluje některé důležité změny této daně. V praktické části práce porovnává na příkladu daňovou povinnost společnosti s ručením omezením v Česku a v Německu. Závěr práce shrnuje hlavní rozdíly ve výpočtu daně a také zhodnocuje celkový přístup obou zemí ke zdaňování právnických osob.
Keywords: daň; Německo; Česko; daň z příjmů právnických osob
Thesis title: Comparison of corporate tax liability in Germany and the Czech Republic with a focus on corporate income tax
Author: Váňová, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Filipová, Vladimíra
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis aims to compare the tax obligations of companies in the Czech Republic and Germany with a focus on corporate income tax. The introduction defines a brief legal framework for the business environment of both countries and thus tries to bring context into different tax legislation. The thesis focuses on corporate income taxes and places it in the context of Czech and German politics as a fiscal tool. A special chapter is then devoted to current issues with regard to the society - wide event COVID - 19 and the changes it has brought in the field of taxation. The diploma thesis also touches on the historical changes in the corporate income tax in the countries studied and explains some important changes in this tax. In the practical part of the work he compares the example of the tax liability of the company by limiting the restrictions in the Czech Republic and Germany. The conclusion summarizes the main differences in the calculation of the tax and also evaluates the overall approach of both countries to corporate taxation.
Keywords: tax; Czechia; corporate income tax; Germany

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 7. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70782/podrobnosti

Files for download

    Last update: