Foreign market entry analysis for the company Mindpax

Thesis title: Výběr vhodného zahraničního trhu pro společnost Mindpax
Author: Jančaříková, Blanka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Zezula, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zaměřuje na společnost Mindpax, která svým řešením pomáhá předcházet hospitalizaci osob trpící bipolární afektivní poruchou či schizofrenií prostřednictvím speciálního náramku a systému na analýzu naměřených dat. Cílem práce je doporučit společnosti Mindpax zahraniční trh v rámci Evropy, kam by mohla úspěšně vstoupit. Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola popisuje společnost Mindpax, technologie použité v řešení, bipolární poruchu a schizofrenii, metody vstupu a druhy analýz. Ve druhé kapitole jsou pak analyzována klíčová kritéria pro vstup na zahraniční trh. Třetí kapitola obsahuje vyhodnocení analýzy a také určení potenciálního trhu, kde by společnost Mindpax mohla být se svým řešením úspěšná, čímž je naplněn cíl práce.
Keywords: duševní zdraví; internet věcí; IoT; digitální zdravotnictví; Mindpax
Thesis title: Foreign market entry analysis for the company Mindpax
Author: Jančaříková, Blanka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Zezula, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is focused on the company Mindpax, which helps to prevent hospitalization of people suffering from bipolar affective disorder or schizophrenia through a special bracelet and a system for the analysis of measured data. The aim of this diploma thesis is to recommend a potential foreign market within Europe to the company, to which it could successfully enter. This diploma thesis is divided into three main chapters. The first chapter describes Mindpax, the technologies used in the solution, bipolar disorder and schizophrenia, foreign market entry methods, and types of analysis. The second chapter analyzes the key criteria for entry on a foreign market. The third chapter contains the evaluation of the analysis and also the identification of a potential market where Mindpax could be successful with its solution, thereby fulfilling the objective of this diploma thesis.
Keywords: mental health; internet of things; digital healthcare; IoT; Mindpax

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 5. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69810/podrobnosti

Files for download

    Last update: