TO THE DEVELOPMENT OF CZECHOSLOVAK SUGAR INDUSTRY AND SUGAR BEET PROCESSING FROM 1918 TO THE END OF THE SECOND WORLD WAR

Thesis title: K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství od roku 1918 do konce druhé světové války
Author: Drábek, Jakub
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Tóth, Andrej; Novotný, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou cukrovarnického průmyslu od období vzniku samostatného československého státu až do konce druhé světové války. Hlavní hypotézou je, že státní a jiné administrativní zásahy z dlouhodobého pohledu chronicky destabilizovaly celé odvětví. Pro zkoumání a verifikaci hypotézy, stejně jako v případě i zodpovězení dílčích otázek výzkumu, bylo použito metod přímé i nepřímé, progresivní i retrospektivní. Pro analýzu kvantitativních ukazatelů bylo použito metody statisticko-analytické, z důvodu zkoumání legislativních náležitostí daných politik ve vztahu k cukrovarnictví bylo dále použito metody právně analytické a pro zmapování dílčí problematiky na konkrétních případech byla použita metoda sondy. Výzkum tématu v rámci zpracování disertační práce jednoznačně potvrdil hypotézu a zodpověděl hlavní výzkumné otázky. Cukrovarnický průmysl byl celé sledované období neustále pod dohledem státu a vlastních cukrovarnických institucí, které se snažily realizovat politiku, kterou bychom dnes označili jako tržně nekonformní. Tendence všemožnými způsoby reorganizovat výrobu ve snaze docílit vysokých cen a zisků z nich plynoucích, a to jak z domácí konzumace, tak ze zahraničního exportu, znamenaly mimo jiného i participaci na zahraničních dohodách, nebo placení reklamy, nebo lépe řečeno prezentace cukru jako vhodné a správné výživy použitím v dané době dostupných a relevantních prostředků masové komunikace (novinovými články, a dokonce i filmem). Mezinárodní dohody znamenaly místo zlepšení situace pouze její zhoršení, z toho důvodu, že precedenty, na kterých byly vybudovány, byly od počátku mylně pochopeny. V průběhu realizace mezinárodních dohod došlo ke snížení osevní plochy, redukci výroby a logicky s tím i exportu. Dříve zmíněná administrativní omezení vyplývající z mezinárodních smluv využily státy, které na dohodách neparticipovaly, v konečném důsledku pak byly dlouhodobě budované dodavatelsko-odběratelské vztahy prakticky přenechány jiným producentům, což znamenalo v signatářských zemích zhoršení problémů celého odvětví. Velká hospodářská krize a druhá světová válka pak neznamenaly pro cukrovarnický průmysl již větší problémy, protože administrativně podmíněná produkce společně s nucenou kartelizací a příkazovou ekonomikou, byla pro celý průmysl ve sledovaném období prakticky běžnou praxí.
Keywords: cukrovarnictví; Československo; regulace; mezinárodní dohody; Protektorát Čechy a Morava; řepařství
Thesis title: TO THE DEVELOPMENT OF CZECHOSLOVAK SUGAR INDUSTRY AND SUGAR BEET PROCESSING FROM 1918 TO THE END OF THE SECOND WORLD WAR
Author: Drábek, Jakub
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Tóth, Andrej; Novotný, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This final thesis deals with the topic of sugar industry since the establishment of an independent Czechoslovak state until the end of the Second World War. The main hypothesis is that state or other administrative interventions have a long-term destabilizing effect on the entire sector. In order to investigate and verify the hypothesis, as well as answering partial research questions, the direct and indirect, progressive and retrospective methods were used. For the analyses of quantitative indicators, the statistical-analytical method was used, the legal analytical method was used for examining the legislative requirements of the given policies in relation to sugar industry and the method of the probe was used for mapping the specific problems. This dissertation unambiguously confirmed the hypothesis and answered the main research questions. The sugar industry has been constantly under the supervision of the state and its own institutions throughout the monitored period, trying to implement a policy that we would call today as market non-conforming. The trends to reorganize production in order to achieve high prices and profits from them, both from domestic consumption and foreign exports, meant inter alia the participation in foreign agreements or the payment of advertising, or rather propaganda. International agreements did not provide the improvement of the situation only its deterioration, as the precedents on which they were built were misunderstood from the outset. During the implementation of the international agreements, the crop area and production were reduced and, therefore logically the export was reduced as well. The difference from the previous sum was then replaced by those that did not participate in the agreements, in the end, long-term economic relations were virtually passed on to other producers, which meant that the signatories were worsening the problems of the entire sector. The Great Depression and the Second World War did not mean any bigger problems for the sugar industry, as administratively conditioned production, along with forced cartelisation and the command economy, was practically common practice for the whole industry over the period under review.
Keywords: regulation; Czechoslovakia; sugar industry; sugar beet processing; Protectorate of Bohemia and Moravia; international agreements

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2015
Date of submission: 4. 8. 2020
Date of defense: 23. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54350/podrobnosti

Files for download

    Last update: