Analysis of central planning in Czechoslovakia between years 1945-1960 on the example of the agricultural sector

Thesis title: Analýza centrálního plánování v Československu v letech 1945-1960 na příkladu zemědělského sektoru
Author: Oberreiter, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Drábek, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu centrálního plánování v Československu v letech 1945–1960 s vazbou na agrární sektor národního hospodářství a konkrétně se zabývá dvouletým a prvním a druhým pětiletým plánem. Cílem práce je analýza těchto cyklických plánů a jejich úkolů pro zemědělství. Práce vyhodnocuje, zda skutečné výsledky splnily vytyčené cíle pro rostlinnou a živočišnou produkci z hlediska kvantitativních ukazatelů. Teoretická část definuje poválečnou obnovu zemědělství se zaměřením na nejdůležitější změny v sektoru. Poté definuje hospodářský koncept centrálního plánování v Československu a charakteristické rysy, principy a fungování příslušných plánů. Práce rovněž zohledňuje cíle z hlediska reálné splnitelnosti. Praktická část zkoumá faktory, které ovlivnily zemědělský sektor ve sledovaném období a tím pádem i plnění jednotlivých plánů. Dále za pomocí dostupných dat komparuje reálné výsledky rostlinné a živočišné produkce s plánovanými ukazateli a hodnotí celkovou úspěšnost plánů. Objemové cíle pro zemědělství nebyly splněny ani u jednoho z plánů a výzkum vyvrátil hypotézu práce.
Keywords: Československo; zemědělství; centrální plánování; dvouletý plán; první pětiletý plán; druhý pětiletý plán; kolektivizace; rostlinná produkce; živočišná produkce; KSČ
Thesis title: Analysis of central planning in Czechoslovakia between years 1945-1960 on the example of the agricultural sector
Author: Oberreiter, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Drábek, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of the central planning in Czechoslovakia between years 1945–1960 with a connection to agricultural sector of the national economy. The thesis specifically focuses on the two-year plan and the first and second five-year plan. The aim of the thesis is to analyze these cyclic plans and their tasks in agriculture. The thesis evaluates whether the real results met given objectives of crop and animal production in terms of quantitative indicators. The theoretical part defines the post-war revitalization of agriculture with a focus on the most important changes in the sector. Then it defines the economic concept of central planning in Czechoslovakia and the characteristics, principles and functioning of the relevant plans. The thesis also takes into account the goals in terms of real feasibility. The practical part examines the factors that affected the agricultural sector in the given period and thus the fulfillment of individual plans. Furthermore, using available data, it compares the real results of crop and animal production with the planned indicators and evaluates the overall success of the plans. The volume targets for agriculture were not met in any of these plans and the research refuted the hypothesis of this thesis.
Keywords: Collectivization; Crop production; KSČ; Czechoslovakia; Agriculture; Centrally planned economy; Two-year plan; First five-year plan; Second five-year plan; Animal production

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 5. 2020
Date of submission: 17. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73365/podrobnosti

Files for download

    Last update: