Economic impacts of mass immigration to the Member States of the European Union in the period 2007–2018

Thesis title: Ekonomické dopady masivní imigrace do členských států Evropské unie v období let 2007 – 2018
Author: Smolák, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Loužek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje ekonomické dopady masové imigrace do zemíEvropské unie. Teoretická část popisuje ekonomické teorie související s masovouimigrací a dále porovnává teorie příčin vzniku migrační krize a různé imigrační politiky,které mohou cílové země uplatňovat ve snaze zamezit negativním dopadům imigrace.Mimo jiné teoretická část komparuje sledovanou migrační vlnu s migračními vlnami,které proběhly v minulosti. Oproti většině jiných publikací zkoumajících masovouimigraci do zemí Evropské unie se obě části práce často opírají o teoretické východiskoRoyova modelu, které rozlišuje pozitivní a negativní migrační toky. Praktická část prácezkoumá ekonomické dopady masové imigrace především v oblasti trhů práce a sociálníchsystémů evropských zemí. V porovnání s velikostí rizik a nákladů masové imigraceshledala práce pouze nepatrné množství výnosů. Výsledky práce potvrzují hypotézuvyřčenou prezidentem Václavem Klausem, že masová imigrace do Evropy představujepro členské země EU fatální hrozbu.
Keywords: masová imigrace; Evropská unie; welfare magnet; migrační krize; sociální stát; Royův model; multikulturalismus; integrace; asimilace; ochrana hranic
Thesis title: Economic impacts of mass immigration to the Member States of the European Union in the period 2007–2018
Author: Smolák, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Loužek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis analyzes economic impacts of mass immigration to European Union countries. The theoretical part describes economic theories related to mass immigration and further compares theories of causes of the migration crisis and various immigration policies that governments of target countries can apply in the effort to prevent the negative effects of immigration. The theoretical part also compares the observed migration wave with migration waves that occured in the past. Unlike most other publications examining mass immigration to European Union countries, both parts of the thesis often rely on the theoretical basis of Roy's model, which distinguishes between positive and negative migration flows. The practical part evaluates economic impacts of mass immigration by examining the labor markets and social systems of European countries. Compared to the size of mentioned risks and costs of mass immigration, the thesis has found only a few benefits. Results of the thesis confirm the hypothesis stated by President Vaclav Klaus that mass immigration to Europe poses a fatal threat to the EU Member States.
Keywords: migration crisis; mass immigration; European Union; welfare magnet; welfare state; Roy's model; multiculturalism; integration; assimilation; border protection

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2019
Date of submission: 18. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71145/podrobnosti

Files for download

    Last update: