Age management and its importance in the field of Human Resources

Thesis title: Age management a jeho význam v rámci problematiky řízení lidských zdrojů
Author: Verešová, Pavlína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Legnerová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat problematiku age managementu v kontextu řízení lidských zdrojů, a to s ohledem na aktuální demografickou situaci a aktuální situaci na trhu práce. V teoretické části práce jsou vymezeny klíčové pojmy a problematika age managementu je rozebrána v širších souvislostech. V praktické části práce je předmětem výzkumu praxe uplatňování principů age managementu v České republice a rovněž i postoje vůči dané problematice. Z analýzy pak plyne vyhodnocení a návrhy možností pro zlepšení praxe uplatňování age managementu v České republice. Vlastní výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Výsledky šetření byly vyhodnoceny a na základě zjištěných údajů byly učiněny závěry a navržena doporučení vedoucí ke zlepšení aktuální situace.
Keywords: age management; demografické změny; věkové stereotypy; věková diverzita; věková diskriminace
Thesis title: Age management and its importance in the field of Human Resources
Author: Verešová, Pavlína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Legnerová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Master’s thesis is to analyse the issue of age management in the context of human resources management, with respect to the current demographic situation and the current situation on the job market. In the theoretical framework, key terms are specified and the subject matter of age management is analysed in a broader context. The next section of the thesis is focused on the actual research of implementation of principles of age management in the Czech Republic and also general attitudes towards the issue. The issue is analysed, the results are evaluated and ways to improve the process of implementation of age management in the Czech Republic are suggested. The research method used was a questionnaire survey. The results were evaluated and conclusions were reached based on the information gathered. Proposals to improve the situation were formulated.
Keywords: age management; demographic changes; age stereotypes; age diversity; age discrimination

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2019
Date of submission: 19. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72685/podrobnosti

Files for download

    Last update: