The comparsion of economic and demographic indicators of the actors of the prostitution at the beginning of the 20th and 21st centuries

Thesis title: Porovnání ekonomicko-demografických ukazatelů aktérek prostituční scény na počátku 20. a 21. století
Author: Martincová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dufek, Pavel
Opponents: Jakubec, Ivan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání ekonomicko-demografikých ukazatelůsexuálních pracovnic na začátku 20. a 21. století. Cílem práce je definovat hlavnírozdíly, které na trhu s prostitucí za uplynulých 100 let vznikly. Pro lepší pochopenídané problematiky diplomová práce popisuje specifická tržní selhání, která na trhuv důsledku nedokonalé konkurence vznikají. V práci je také popsáno, jak je tvořenapoptávka a nabídka po prostitučních službách. Diplomová práce se zaměřuje i naanalýzu politických přístupů k prostituci a jejich aplikaci na území České republiky.Závěrem diplomové práce je, že se prostituční prostředí změnilo, ale motivace pro vstupna prostituční trh zůstaly beze změny.
Keywords: sexbynznys; prostituce; externality; legalizace
Thesis title: The comparsion of economic and demographic indicators of the actors of the prostitution at the beginning of the 20th and 21st centuries
Author: Martincová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dufek, Pavel
Opponents: Jakubec, Ivan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the comparison of economic and demographic indicators of sexworkers at the beginning of the 20th and 21st centuries. The objective of this work is todefine the main differences that have arisen in the prostitution market over the past 100years. For better understanding of the topic, specific market failures caused byimperfect competition are described. Further, the thesis describes how the demand andsupply of prostitution services are created. The diploma thesis also focuses on theanalysis of political approaches to prostitution and their application in the CzechRepublic. Finally, the conclusion of the thesis is that the prostitution environment haschanged although the motivations for entering the prostitution market have remainedunchanged.
Keywords: sexbyznys; prostitution; externalities; legalization

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2020
Date of submission: 19. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72667/podrobnosti

Files for download

    Last update: