Analysis of employee satisfaction and motivation in the selected company

Thesis title: Analýza spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané firmě
Author: Gelnarová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je analýza spokojenosti zaměstnanců s jednotlivými aspekty pracovní spokojenosti a na základě vyhodnocení získaných dat postihnout silné a slabé stránky včetně doporučení, jejichž implementace by mohla vést ke zvýšení pracovní spokojenosti. Teoretická část přináší přehled dosavadních poznatků v oblasti motivace a pracovní spokojenosti. Empirická část je založena na analýze provedeného dotazníkového šetření a polostandardizovaného rozhovoru, která je následována interpretací a stanovením konkrétních opatření. Zaměstnanci jsou ve firmě celkově spokojeni. Mezi silné stránky patří atmosféra ve společnosti a vedoucí pracovníci. Kritickým aspektem je odměňování a pracovní prostředí. Většina zaměstnanců by doporučila společnost jako zaměstnavatele a plánuje ve společnosti v následujících dvou letech zůstat.
Keywords: spokojenost; motivace; práce; anagažovanost
Thesis title: Analysis of employee satisfaction and motivation in the selected company
Author: Gelnarová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master´s thesis deals with the issue of satisfaction and motivation of employees in a selected company. The aim of the thesis is to analyze employee satisfaction with individual aspects of job satisfaction and based on the evaluation of collected data to determine the strengths and weaknesses in the field of job satisfaction with specific recommendations that could lead to increased job satisfaction. The theoretical part provides an overview of existing knowledge in the field of motivation and job satisfaction. The empirical part is based on the analysis of a questionnaire survey and a semi-standardized interview. The employees in the company are generally satisfied. As strengths were identified the atmosphere and cooperation, as well as the manager. Remuneration and the work environment are critical parts. Most employees recommend the company as an employer and plan to stay with the company for the next two years.
Keywords: satisfaction; motivation; work; engagement

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 11. 2019
Date of submission: 24. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71789/podrobnosti

Files for download

    Last update: