Proposal of a strategic plan (future) of the company Agromont Slatina

Thesis title: Návrh strategického plánu (budoucnosti) podniku Agromont Slatina
Author: Růžička, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Wágner Dugová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je provést strategickou analýzu strojírenské společnosti Agromont Slatina. Teoretická část vysvětluje pojmy jako strategie, strategické řízení, strategické plánování a popisuje, jaké aktivity vytváření strategie obnáší. Teoretická část také rozebírá specifika vnitřního a vnějšího okolí společnosti, dále diskutuje charakteristiku SWOT analýzy, IFE a EFE matice, PESTLE analýzy, Porterova modelu 5ti sil, popisuje důležitost strategie diferenciace a vize pro společnost. Rovněž rozebírá specifika expanze na zahraniční trhy a důležitosti marketingové podpory při implementaci strategie. V práci je pozornost věnována i podstatě rebrandingu. V praktické části jsou využity poznatky z teoretické části a je provedena strategická analýza společnosti Agromont Slatina. V závěru práce je navržena strategie, úvahy, konkrétní kroky a doporučení, které by měly společnosti Agromont Slatina pomoci v budoucím růstu.
Keywords: PESTLE analýza; SWOT analýza; strategické plánování; rebranding; Analýza odvětví
Thesis title: Proposal of a strategic plan (future) of the company Agromont Slatina
Author: Růžička, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Wágner Dugová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to perform a thorough analysis of the engineering company Agromont Slatina. The theoretical part explains concepts such as strategy, strategic management, strategic planning and describes what strategizing activities means. The theoretical part further analyzes the specifics of the internal and external environment of the company, further discusses the characteristics of SWOT analysis, IFE and EFE matrices, PESTLE analysis, Porter's model of 5 forces, describes the importance of differentiation strategy and vision for company. The paper also discusses the specifics of expansion into foreign markets and the importance of marketing support in the implementation of the strategy. The essence of rebranding is also represented in the work. In the practical part, the knowledge from the theoretical part is used and a strategic analysis of the company Agromont Slatina is performed. At the end of the work, a strategy, considerations, specific steps and recommendations are proposed, which should help Agromont Slatina in future growth.
Keywords: rebranding; Industry analysis; PESTLE analysis; SWOT analysis; Strategic planning

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2020
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73249/podrobnosti

Files for download

    Last update: