Economics of happiness – The influence of selected factors on the wellbeing of entrepreneurs and employees

Thesis title: Ekonomie štěstí – vliv vybraných faktorů na pocit štěstí u podnikatelů a zaměstnanců
Author: Petrů, Štěpánka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Machek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem ekonomie štěstí. Klade si za cíl odhalit determinanty, které mají vliv na pociťované štěstí, a především prozkoumat vztah podnikání a pocitu štěstí. První část práce se věnuje teoretickému rámci. Je zde představena ekonomie štěstí, dále jsou zde představeny metody měření štěstí a největší důraz je kladen na identifikaci jednotlivých prediktorů na základě literatury. V praktické části je prvně popsán způsob zpracování dat, dále jsou zde představeny proměnné, které jsou využity v samotném modelu. Hlavní testovaná hypotéza zní: „Podnikatelé jsou šťastnější než zaměstnanci“. Vedlejší testované hypotézy se týkají dalších prediktorů a jejich vlivu na vysvětlovanou proměnnou. Pro otestování hypotéz byla použita ordinální regrese. Byl potvrzen pozitivní vliv podnikání, zdravotního stavu, víry, vnímání příjmu domácnosti a pohlaví na pociťované štěstí. Vliv právního rodinného statusu, věku a vzdělání nebyl potvrzen. V závěru práce jsou porovnány jednotlivé vlivy na pocit štěstí mezi podnikateli a zaměstnanci.
Keywords: Ekonomie štěstí; životní spokojenost; měření štěstí; determinanty pocitu štěstí; Easterlinův paradox
Thesis title: Economics of happiness – The influence of selected factors on the wellbeing of entrepreneurs and employees
Author: Petrů, Štěpánka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Machek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the topic of the economics of happiness. The main aim of this thesis is to explore the influence of selected factors on the wellbeing, expecially explore relationship between entrepreneuring and wellbeing. The first part of the thesis provides a theoretical framework, in which it is presented theory of economics of happiness, methods of measuring happinness and the greatest emphasis is places on the identification of individual predictors based on the liretature. The practical part is introduces by description of data processing and description of the variables that have been used in the model. Main hypothesis is: „Entrepreneurs are happier than employees.“ Next hypothesis are conected with others predictors influence of wellbeing. For testing hypothesis was used ordinal regression. The positive influence of enterpreneuring, good health, belonging tu particular religion or denomination, feeling about households income and gender on perceived happiness was confirmed. The influence of legal marital status, age and education has not been confirmed. At the end of the thesis are comparder individual influences of predictors on the wellbeing among enterpreneurs and employees.
Keywords: Economics of happiness; wellbeing; measuring of happiness; predictors of wellbeing; Easterlin paradox

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 11. 2019
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71784/podrobnosti

Files for download

    Last update: