Digitization in human resources

Thesis title: Digitalizácia v personalistike
Author: Bačiková, Iveta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na problematiku digitalizácie v personalistike, kde sa upriamuje pozornosť na obeh personálnych dokumentov. Práca špecifikuje kľúčové pojmy z danej oblasti a zasadzuje ich do súčasnej aplikovateľnej legislatívy. V rámci hlavného cieľa práce, ktorým je návrh komplexného riešenia obehu personálnej dokumentácie v elektronickej podobe pre špecifický segment firiem, je pomocou kombinácie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu navrhnuté, aby boli personálne dokumenty v modelovej spoločnosti s využitím dynamického biometrického podpisu plne digitalizované. V závere práce je prevedené porovnanie klasického papierového obehu dokumentov a navrhovaného digitálneho riešenia.
Keywords: digitalizácia; dynamický biometrický podpis; HR; personálna dokumentácia
Thesis title: Digitalizace v personalistice
Author: Bačiková, Iveta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku digitalizace v personalistice, kde se zaměřuje na oběh personálních dokumentů. Práce specifikuje klíčové pojmy z dané oblasti a zasazuje je do současné aplikovatelné legislativy. V rámci hlavního cíle práce, kterým je návrh komplexního řešení oběhu personální dokumentace v elektronické podobě pro specifický segment firem, je pomocí kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu navrženo, aby byly personální dokumenty v modelové společnosti s využitím dynamického biometrického podpisu plně digitalizované. V závěru práce je provedeno srovnání klasického papírového oběhu dokumentů a navrhovaného digitálního řešení.
Keywords: dynamický biometrický podpis; digitalizace; HR; personální dokumentace
Thesis title: Digitization in human resources
Author: Bačiková, Iveta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of digitization in human resources, where attention is focused on the circulation of personal documents. The author specifies key concepts from the given area and puts them into the currently applicable legislation. As part of the main goal of the work, which is to design a comprehensive solution for the circulation of personnel documentation in electronic form for a specific segment of companies, a combination of qualitative and quantitative research suggests that personnel documents in a model company using dynamic biometric signature are fully digitized. At the end of the work is a comparison of the classic paper circulation of documents and the proposed digital solution.
Keywords: digitization; dynamic biometric signature; HR; personnel documentation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2019
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71289/podrobnosti

Files for download

    Last update: