Analysis of transport services in the city of Kosice

Thesis title: Analýza dopravnej obslužnosti v meste Košice
Author: Moravský, Boris
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Fedák, Robert
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom práce je analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti mesta Košice a na základe vyhotovenej analýzy navrhnutie odporúčaní ku efektívnemu zlepšeniu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je vysvetlený cieľ práce, sú definované kľúčové pojmy ako demografia, doprava, dopravná obslužnosť, jednotlivé druhy dopravy a teoreticky vysvetlené použité metódy a na záver definované analyzované územie. Praktická časť spracováva vlastnú analýzu, ktorá sa skladá z niekoľkých podkapitol. Na začiatku praktickej časti bola vykonaná socio-demografická analýza. Ďalej sú analyzované jednotlivé typy dopravy a faktory vplývajúce na dopravu ako cestná, autobusová, železničná, letecká, cyklistická doprava, Dopravný podnik Košice a.s. alebo parkovanie. Zistené poznatky sú zosumarizované v SWOT analýze a v závere sú navrhnuté odporučenia ku zlepšeniu fungovania.
Keywords: Košice; Dopravná obslužnosť; Doprava; Logistika; Demografická analýza
Thesis title: Analysis of transport services in the city of Kosice
Author: Moravský, Boris
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Fedák, Robert
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of the work is to analyse the current state of transport services in the city of Kosice and based on the analysis, to propose recommendations for effective improvements. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the aim of the work, defines key terms such as demography, transport, transport services, various types of transport and theoretically explained the methods used and finally defined the analysed area. The practical part deals with its own analysis, which consists of several subchapters. At the beginning of the practical part, a socio-demographic analysis was performed. Furthermore, individual types of transport and factors influencing transport such as road, bus, rail, air, bicycle transport, Dopravny podnik Kosice a.s. or parking are analysed. The findings are summarized in the SWOT analysis and in the end, recommendations are proposed to improve the functioning.
Keywords: Transport; Logistics; Demographic analysis; Kosice; Transport services
Thesis title: Analýza dopravní obslužnosti města Košice
Author: Moravský, Boris
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Fedák, Robert
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem práce je analýza současného stavu dopravní obslužnosti města Košice a na základě vyhotovené analýzy pojednávající o navržení doporučení k efektivnímu zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen cíl práce, jsou definovány klíčové pojmy jako demografie, doprava, dopravní obslužnost, jednotlivé druhy dopravy a teoreticky vysvětleny použité metody a na závěr je popsáno analyzované území. Praktická část zpracovává vlastní analýzu, která se skládá z několika podkapitol. Na začátku praktické části byla provedena sociodemografická analýza. Dále jsou analyzovány jednotlivé typy dopravy: silniční, autobusová, železniční, letecká, cyklistická doprava, a faktory ovlivňující společnost Dopravní podnik Košice a.s. a parkování ve městě. Zjištěné poznatky jsou shrnuty ve SWOT analýze. V neposlední řadě jsou navrženy doporučení ke zlepšení fungování.
Keywords: Dopravní obslužnost; Doprava; Logistika; Demografická analýza; Košice

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 2. 2020
Date of submission: 26. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73507/podrobnosti

Files for download

    Last update: