Risk analysis of the strategic business plan of the company BONAVITA, spol. s.r.o

Thesis title: Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti BONAVITA
Author: Kotyza, Daniel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je identifikovat a analyzovat rizika s ohledem na současnou strategickou pozici společnosti BONAVITA, spol. s.r.o. a její strategický plán pro období 2020–2023 vzhledem k dvěma finančními ukazateli – (ROE) Rentabilita vlastního kapitálu a (EVA) Ekonomická přidaná hodnota. Ke zhotovení tohoto úkolu bude využito metod pro vyhodnocení strategické pozice jako jsou PESTEL analýza, Porterův model pěti sil, VRIO analýza, Finanční analýza s důrazem na srovnání společnosti BONAVITA a jejími konkurenty na trhu a v odvětví s ohledem na finanční výkonnost. Následně výsledky těchto metod budou shrnuty do SWOT analýzy, která bude sloužit jako hlavní zdroj identifikace potenciálních rizik ohrožující strategický podnikatelský plán společnosti BONAVITA. Na tomto základě bude provedena analýza rizika prostřednictvím simulace Monte Carlo k zhodnocení dopadu rizikových faktorů na strategický podnikatelský plán společnosti BONAVITA a sledovaných ukazatelů ROE a EVA.Zjištěné informace z diplomové práce mohou být přínosem pro vedení společnosti BONAVITA pro zlepšení její budoucí strategické pozice a jejího rozhodovacího procesu v případě začlenění Managementu rizik.
Keywords: Analýza rizika; Risk Management; Strategická analýza; PESTEL analýza; Finanční analýza; SWOT analýza; EVA; ROE; Strategický management; simulace Monte Carlo
Thesis title: Risk analysis of the strategic business plan of the company BONAVITA, spol. s.r.o
Author: Kotyza, Daniel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the Master thesis is to identify and analyze risks with regards to the current strategic position of BONAVITA, spol. s.r.o. and its strategic business plan created for the 2020-2023 with predetermined two financial indicators – (ROE) Return of equity and (EVA) Economic value added. To doing so, there are used methods for evaluating strategic position such as PESTEL analysis, Porter’s 5 forces framework, VRIO analysis, financial analysis with focus on comparison among BONAVITA and its market and industrial competitors in terms of financial performance. Later the results of these methods are summarized into SWOT analysis which is used as a main source for identifying potential risks threating strategic business plan of BONAVITA. Afterwards, there is compiled risk analysis through the Monte Carlo simulation to evaluate impact of risk factors on strategic business plan of BONAVITA and monitored indicators - ROE and EVA. Findings of the master thesis’s might serve as benefits for BONAVITA company management to improve future strategic position and its decision-making process while incorporating Risk management.
Keywords: Risk analysis; Risk Management; Strategic analysis; PESTEL analysis; Financial analysis; EVA; ROE; Strategic management; Monte Carlo simulation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 6. 2019
Date of submission: 26. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69918/podrobnosti

Files for download

    Last update: