The impact of advertising on price elasticity

Thesis title: The impact of advertising on price elasticity
Author: Naghiyev, Farid
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Miklánek, Tomáš
Opponents: Čermáková, Klára
Thesis language: English
Abstract:
The thesis research was conducted to analyse the impact of advertising on the price elasticity and how it changes the consumer price sensitivity. The aim of thesis is to prove that with an increase in price, advertising can affect the quantity demanded to increase, thus disapproving the general economic argument. The theoretical part of research includes the connection between advertising and price elasticity and how advertising affects it. Moreover, there is illustrated the variable of price elasticity and how consumer behaviour and sensitivity is affected after advertising effect. Marketing and advertising approaches are used to observe the consumer purchasing behaviour and how it changes due to quality, price and brand loyalty factors. The practical part is conducted with primary and secondary research methods wherein is conducted an online survey that gather data from respondent and generate them into numerical analysis in order to make comparisons and then, make mathematical and statistical calculations using cross-tabulation method to make finding and results clearer.
Keywords: advertising; price elasticity; consumer behaviour; brand ; marketing
Thesis title: Dopad reklamy na cenovou elasticitu
Author: Naghiyev, Farid
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Miklánek, Tomáš
Opponents: Čermáková, Klára
Thesis language: English
Abstract:
Výzkum disertační práce byl proveden s cílem analyzovat dopad reklamy na cenovou elasticitu a to, jak mění citlivost spotřebitelských cen. Cílem diplomové práce je prokázat, že se zvýšením ceny může reklama ovlivnit množství, které je třeba zvýšit, a vyvrátit tak obecný ekonomický argument. Teoretická část výzkumu zahrnuje souvislost mezi reklamou a cenovou elasticitou a to, jak ji reklama ovlivňuje. Dále je znázorněna proměnná cenové pružnosti a vliv chování spotřebitelů a citlivosti po reklamním efektu. Marketingové a reklamní přístupy se používají k pozorování chování spotřebitelů při nákupu a toho, jak se mění v důsledku faktorů kvality, ceny a věrnosti značce. Praktická část je prováděna metodami primárního a sekundárního výzkumu, kde je prováděn online průzkum, který shromažďuje data od respondentů a generuje je do numerické analýzy za účelem srovnání a poté provede matematické a statistické výpočty pomocí metody křížové tabulky k nalezení nálezu a výsledky jasnější.
Keywords: spotřebitelské chování; reklama; cenová elasticita; marketing; značka

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 5. 2020
Date of submission: 9. 2. 2021
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73840/podrobnosti

Files for download

    Last update: