Analysis of annual reports of selected companies in Czech Republic and Slovakia

Thesis title: Analýza výročních zpráv vybraných podniků v ČR a SR
Author: Olejňáková, Dominika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Králíček, Vladimír
Opponents: Molín, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provést analýzu výročních zpráv vybraných podniků ve dvou zemích, a to v České republice a na Slovensku, včetně jejich srovnání. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. Teoretická se zabývá tématem výroční zprávy, které účetní jednotky mají povinnost ji sestavit podle české a slovenské legislativy, co má obsahovat, jaká má být její struktura a účel, a pro jaké uživatele je určena. Praktická část představuje analýzu výročních zpráv vybraných podniků, které jsou dále členěny podle kategorií účetních jednotek. Analyzované informace jsou pak porovnány v souhrnných tabulkách, které pomáhají vyvozovat závěry. Nakonec jsou zdůrazněny největší rozdíly v obou zemích.
Keywords: výroční zpráva; účetní závěrka; zpráva auditora; kategorie účetních jednotek
Thesis title: Analysis of annual reports of selected companies in Czech Republic and Slovakia
Author: Olejňáková, Dominika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Králíček, Vladimír
Opponents: Molín, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to perform an analysis of annual reports of selected companies in two countries, Czech Republic and Slovakia, including their comparison. The thesis is divided into two main parts. The theoretical one deals with the topic of an annual report, which entities are obliged to compile it in accordance with the legislation (Czech and Slovak), what it should contain, what the structure should be and what the purpose is, and for which users it is intended. The practical part presents an analysis of annual reports of selected companies, which are further subdivided into categories of accounting entities. The analyzed information is then compared in summary tables, which help to draw conclusions. Eventually, the biggest differences in both countries are highlighted.
Keywords: categories of accounting entities; annual report; financial statements; auditor's report

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 3. 2020
Date of submission: 2. 9. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73055/podrobnosti

Files for download

    Last update: