Event marketing strategy in a selected company

Thesis title: Event marketingová strategie ve vybrané společnosti
Author: Novák, Robert
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh optimalizace event marketingové strategie ve vybrané společnosti XY, která působí v oblasti SaaS společností. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je na základě odborné literatury poskytnutý ucelený obraz celého event marketingu. V praktické části práce se popisuje samotná společnost, analyzuje se stávající event marketingová strategie, konkurence na trhu a přístupy tvorby event marketingu. Analýzy strategie event marketingu, konkurence na trhu a tvorba event marketingové strategie budou provedeny na základě poskytnutí interní dokumentace společnosti, rozhovorů s pracovníkem event marketingového oddělení společnosti, s experty z event marketingu a sekundárních zdrojů. Dále následuje identifikace silných a slabých stránek a následně navržení možné optimalizace. Optimalizace event marketingové strategie vybrané společnosti je navržena na základě porovnání zjištěných informací s teoretickými poznatky této práce.
Keywords: Strategie event marketingu; komunikační mix; proces tvorby event marketingu
Thesis title: Event marketing strategy in a selected company
Author: Novák, Robert
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to propose the optimization of event marketing strategy in a selected company XY, which operates in the field of SaaS companies. The work consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, a comprehensive picture of the entire event marketing is provided on the basis of professional literature. The practical part of the thesis describes the company itself, analyzes the current event marketing strategy, market competition and approaches to creating event marketing. Analyzes of the event marketing strategy, market competition and the creation of the event marketing strategy will be performed on the basis of providing the company's internal documentation, interviews with an employee of the company's event marketing department, experts from event marketing and secondary sources. Then follows the identification of strengths and weaknesses and then suggest possible optimization. The optimization of the event marketing strategy of the selected company is designed on the basis of a comparison of the obtained information with the theoretical findings of this work.
Keywords: Event marketing strategy; communication mix; event marketing creation process

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 11. 2019
Date of submission: 3. 9. 2020
Date of defense: 13. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73202/podrobnosti

Files for download

    Last update: