Strategic Analysis of the Company BAŤA, akciová společnost

Thesis title: Strategická analýza společnosti BAŤA, akciová společnost
Author: Bouzková, Karolína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Badie, Natálie
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou společnosti BAŤA, akciová společnost. Je standardně rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část nejprve vymezuje základní pojmy, jako jsou strategie, mise, vize a další. Dále se soustředí na definování jednotlivých prvků strategické analýzy, což slouží jako podklad pro část praktickou. Praktická část začíná analýzou okolí podniku, přičemž hlavním prvkem analýzy makrookolí je PESTEL. V následné analýze mikrookolí dominuje Porterova analýza pěti sil, kterou doprovází analýza odvětví a konkurence. V rámci analýzy vnitřních zdrojů je vypracována VRIO analýza a finanční analýza. Jako syntéza slouží SWOT analýza, shrnující veškeré provedené analýzy. Cílem práce je navrhnout strategická doporučení společnosti BAŤA, akciová společnost.
Keywords: Strategická analýza; Baťa; obuv; Porterův model pěti sil; VRIO; SWOT
Thesis title: Strategic Analysis of the Company BAŤA, akciová společnost
Author: Bouzková, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Badie, Natálie
Thesis language: Česky
Abstract:
Presented bachelor thesis is focused on strategic analysis of the company BAŤA, akciová společnost. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part first defines the basic concepts such as strategy, mission, vision and other more. It also frames individual elements of strategic analysis, which serves as a basis for the practical part. In the beginning of the practical part is analyzed the company's surroundings with the PESTEL analysis, the main element of the macro-environment, followed by the analysis of microenvironment, where dominates Porter's five forces, which is accompanied by an analysis of industry and competition. Within the analysis of internal resources, a VRIO analysis and a financial analysis are prepared. SWOT analysis is used as a synthesis, summarizing all performed analyzes. The aim of this work is to propose strategic recommendations of the company BAŤA, akciová společnost.
Keywords: Strategic analysis; footwear; Baťa; Porter's model of five forces; VRIO; SWOT

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 3. 2020
Date of submission: 23. 9. 2020
Date of defense: 9. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74265/podrobnosti

Files for download

    Last update: