FINANCIAL FRAUDS IN CORPORATE ENVIRONMENT THAT AROSE FROM THE FAILURE IN CORPORATE GOVERNANCE

Thesis title: FINANCIAL FRAUDS IN CORPORATE ENVIRONMENT THAT AROSE FROM THE FAILURE IN CORPORATE GOVERNANCE
Author: Khari, Paaras Kumar
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Antonovic, Vladan
Thesis language: English
Abstract:
The study aims to identify corporate governance as a fundamental pillar of organisations. Whether it has been proving sufficient remains debatable as evidenced in my research. There have been failures in corporate governance as the study unfolds. Emphasis has been placed on the identification and detection measures which are considered necessary to strengthen the corporate governance code. Secondary research is conducted for the literature review based on the qualitative research method. The comprehensive literature review is based on the semi-structured interviews with the participants (P=7) which includes fraud experts, educationalists and executives from corporations. Inductive research is followed by condensing diverse raw information into basic formats to present an accurate and functioning situation of corporate governance mechanism. Participant’s inputs are analysed for practical understanding of the actual workings of corporate governance in different settings. The findings confirm that corporate governance can and does play a significant part in fraud prevention and smooth functioning of corporate mechanisms. Historically the practice of corporate governance has centred primarily on the activities of the board. However, the concept includes fraud risk assessments, prevention and detection of financial irregularities as well as expectation of high ethical moral code.
Keywords: Corporate Governance; Frauds; Anti-fraud Controls; Business Ethics; Corporate Culture; Fraud Prevention
Thesis title: FINANCIAL FRAUDS IN CORPORATE ENVIRONMENT THAT AROSE FROM THE FAILURE IN CORPORATE GOVERNANCE
Author: Khari, Paaras Kumar
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Antonovic, Vladan
Thesis language: English
Abstract:
Cílem studie je identifikovat správu a řízení společností jako základní pilíř organizací. Zda se to ukázalo jako dostatečné, zůstává diskutabilní, jak dokazuje můj výzkum. Jak se studie odehrává, došlo k selhání správy a řízení společností. Důraz byl kladen na identifikační a detekční opatření, která jsou považována za nezbytná k posílení kodexu správy a řízení společnosti. Sekundární výzkum je prováděn za účelem přezkoumání literatury na základě metody kvalitativního výzkumu. Komplexní přehled literatury je založen na polostrukturovaných rozhovorech s účastníky (P = 7), které zahrnují odborníky na podvody, pedagogy a manažery z korporací. Po indukčním výzkumu následuje kondenzace různých nezpracovaných informací do základních formátů, které představují přesnou a funkční situaci mechanismu správy a řízení společnosti. Vstupy účastníků jsou analyzovány za účelem praktického pochopení skutečného fungování správy a řízení společnosti v různých prostředích. Zjištění potvrzují, že správa a řízení společností může a má hrát významnou roli v prevenci podvodů a hladkém fungování podnikových mechanismů. Praxe správy a řízení společností se historicky soustředila především na činnost představenstva. Koncept však zahrnuje hodnocení rizik podvodů, prevenci a odhalování finančních nesrovnalostí i očekávání vysokého etického morálního kodexu.
Keywords: správa a řízení společností; podvod; Prevence podvodů; Etika podnikání; Firemní kultura; kontroly proti podvodům

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 11. 2020
Date of submission: 12. 11. 2020
Date of defense: 18. 11. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75100/podrobnosti

Files for download

    Last update: