Analysis of the software testing department of the company “Starky’s Club”

Thesis title: Analysis of the software testing department of the company “Starky’s Club”
Author: Chyzhykov, Yevhenii
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Doucek, Petr
Opponents: Oškrdal, Václav
Thesis language: English
Abstract:
Managing the information technology is one of the main parts all of the IT companies today. It includes maintaining all of the activities in the company as efficient as possible, achieving the deadlines, meeting the customer expectations and prioritise the tasks. Testing is also a big part of each development process. In today’s world IT companies are separated into two different types of approaches – Waterfall and Agile. There are still a lot of space for both approaches in modern world, but, of course, they do have their strong and weak sides. This Diploma thesis describes basics of information technology management, differences between Waterfall and Agile, basics of testing and its importance. I tried to prove my own idea, why testing department should have the biggest influence on managing the information technology at least in small or medium companies. In the practical part, current situation of the testing department in company “Starky’s Club” was analyzed, there were found the best ways and approaches of improving it and explained the best way to implement testing processes in Agile development. The analysis in this Diploma thesis is unique, combines different resources and approaches and shows the way to implement those ideas in a real project.
Keywords: Kanban; SDLC; Automation Testing; Testing; Agile; Scrum; Software Management
Thesis title: Analysis of the software testing department of the company “Starky’s Club”
Author: Chyzhykov, Yevhenii
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Doucek, Petr
Opponents: Oškrdal, Václav
Thesis language: English
Abstract:
Správa informačních technologií je dnes jednou z hlavních částí všech IT společností. Zahrnuje to co nejefektivnější udržování všech činností ve společnosti, dodržování časových termínů, plnění očekávání zákazníků a stanovení priorit úkolů. Testování je také velkou součástí každého procesu vývoje. V dnešním světě jsou IT společnosti rozděleny do dvou různých typů přístupů vývoje softwaru - Waterfall a Agile. V moderním světě stále existuje spoustu prostoru pro oba přístupy, ale samozřejmě mají své silné a slabé stránky. Tato diplomová práce popisuje základy řízení informačních technologií, rozdíly mezi Waterfall a Agile, základy testování a jeho význam pro společnost. Snažil jsem se dokázat svoji vlastní představu, proč by mělo mít testovací oddělení největší vliv na správu informačních technologií, alespoň v malých nebo středních společnostech. V praktické části byla analyzována současná situace testovacího oddělení ve společnosti „Starky’s Club“, byly nalezeny nejlepší způsoby a přístupy k jejímu zdokonalení a vysvětlen nejlepší způsob integrace testovacích procesů do Agile metodologie. Analýza v této diplomové práci je jedinečná, kombinuje různé zdroje a přístupy a ukazuje způsob, jak tyto myšlenky implementovat do skutečného projektu.
Keywords: Testování; Agile; Scrum; Kanban; Životní cyklus informačního systému

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 11. 2018
Date of submission: 1. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68045/podrobnosti

Files for download

    Last update: