The analysis of the consequences of the European migration crisis in the Czech Republic in 2019

Thesis title: Analýza důsledků evropské migrační krize v České republice v roce 2019
Author: Jirušková, Natálie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce analyzuje dopady evropské migrační krize na Českou republiku, která zasáhla Evropu v roce 2015 a díky delšímu časovému horizontu je možné tyto dopady lépe rozpoznat. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako je uprchlík a migrant. Celá práce je zasazena do legislativního kontextu, který je pro toto téma stěžejní. Zároveň je popsán průběh krize a nejdůležitější události. Praktická část je rozdělena do čtyř částí. Při analýze dopadů migrační krize na Českou republiky je poukázáno na minimální vliv krize z pohledu ekonomického i bezpečnostního. Při analýze Strategie migrační politiky České republiky se zdůrazňuje její neúplnost v naplňování daných cílů. Z analýzy dotazníkového šetření vychází, že společnost není až tolik ovlivněna médii a je vcelku dobře informovaná. V poslední části při komparaci s vybranými členskými státy Evropské unie byl potvrzen minimální dopad krize na ČR. V závěru autor konstatuje, že evropská migrační krize měla na ČR minimální ekonomický a bezpečností dopad, ale odrazila se v růstu strachu a extrémistického myšlení společnosti.
Keywords: migrační krize; Evropská Unie; azyl; mezinárodní ochrana; Česká republika; migrant; uprchlík; Strategie migrační politiky
Thesis title: The analysis of the consequences of the European migration crisis in the Czech Republic in 2019
Author: Jirušková, Natálie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis analyses the impacts of the European migration crisis on the Czech Republic, which hit Europe mainly in 2015. Thanks to the longer time horizon, these impacts can be better recognized. The theoretical part defines the main terms such as refugee and migrant. The whole thesis is set in the current legislation which is crucial for this topic. Simultaneously, there are described the most important occurrences and the whole crisis course. The practical part is divided into four parts. The analysis of the impacts of the migration crises showing the minimal impact of this crises in the economic and security point. The analysis of the Strategy of Migration Policy of the Czech Republic highlights its incompleteness with fulfilling the given goals. The analysis of the questionnaire survey shows that the society is not so much influenced by the mass media and it’s quite well informed. The last part, a comparison between selected member states of the European Union confirmed the minimal impact of the crises on the Czech Republic. In conclusion, the author states that the European migration crises had a minimal economic and security impact on the Czech Republic. But we can find some signs of its impact in the growth of fear and the extremist way of thinking of society.
Keywords: migrant; refugee; Czech Republic; Strategy of Migration Policy; asylum; international protection; European Union; migration crisis

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2019
Date of submission: 7. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71693/podrobnosti

Files for download

    Last update: