The Influence of Travel Distance from Brno on the Development of Prices in the Real Estate Market in the Period from 2014 to 2020

Thesis title: Vliv dojezdové vzdálenosti od Brna na vývoj cen na trhu nemovitostí za období 2014 až 2020
Author: Hynštová, Karolína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Klement, Josef
Opponents: Feurich, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem cen na trhu nemovitostí, konkrétně rodinných domů ve vybraném vzorku obcí Jihomoravského kraje za období 2014-2020. Vybrané obce jsou rozčleněny do čtyř intervalů dle dojezdové vzdálenosti do Brna a analyzovány na základě dat poskytovaných databází INEM a výsledků plynoucích z dotazníkové šetření, jehož se zúčastnilo 53 obcí. Z analýzy výsledků vyplývá, že čím blíže se rodinný dům Brnu nachází, tím vyšší je jeho cena. Signifikantní vliv na vývoj cen v jednotlivých obcích mají zejména tři charakteristiky: v jaké vzdálenosti od Brna obec leží, zda v obci dochází k realizaci developerských projektů a zda má obec kladné saldo migrace. Bylo zjištěno, že developerské projekty ovlivňují cenu rodinných domů silněji než dojezdová vzdálenost od Brna. Pro výzkum byla stanovena hypotéza: s rostoucí dojezdovou vzdáleností od Brna rostou ceny nemovitostí na trhu pomaleji. Stanovená hypotéza je z hlediska absolutního vyjádření vývoje cen potvrzena. Čím blíže Brnu se rodinný dům nachází, tím rychleji roste jeho cena. Z hlediska relativního vyjádření vývoje cen ovšem byla hypotéza falsifikována. Dále se práce zaměřuje i na ověření rozsahu vnitřních migračních procesů, konkrétně suburbanizace a kontraurbanizace, které také vývoj cen rodinných domů ovlivňují a přináší s sebou mnohé negativní i pozitivní jevy. Více jako 60 % obcí ze vzorku, které uvedly, že jsou ovlivňovány procesy suburbanizace a kontraurbanizace, zároveň tvrdí, že migrační procesy a jevy s nimi spojené mají negativní dopady na obce jako takové. Z hlubší analýzy této problematiky na základě rozhovorů s vybranými zástupci obcí pak vyplývá, že jsou procesy vnímány negativně zejména proto, jelikož obce nejsou schopny dostatečně rychle reagovat na odehrávající se demografické změny a často jim chybí finanční prostředky pro vylepšení občanské vybavenosti obce tak, aby mohla přijímat stále více nových přistěhovalých.
Keywords: migrace; stěhování; Jihomoravský kraj; rodinný dům; vývoj cen ; region; suburbanizace; kontraurbanizace; obyvatelstvo; m2; Brno; rodinné domy
Thesis title: The Influence of Travel Distance from Brno on the Development of Prices in the Real Estate Market in the Period from 2014 to 2020
Author: Hynštová, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Klement, Josef
Opponents: Feurich, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis analyses development of prices on real estate market, specifically development of prices of family houses in preselected sample of municipalities in South-Moravian region in years 2014-2020. Selected municipalities are sorted into four intervals according to driving distance to Brno and subsequently analyses with data obtained from the database INEM and results from survey sent to all municipalities from the sample. The results from analyses show, the closer a family house is to Brno, the higher its price is. The price development in individual municipalities is significantly influenced by three characteristics: how long the distance from Brno to that specific municipality is, if any developer project is taking place there and if the municipality has a positive migration rate. It is proven, that developer project can influence the development of prices more significantly than the distance between Brno and analyzed municipality or positive migration net. The following hypothesis was stated as a part of research: with the increasing driving distance from Brno, real estate prices on the market are growing more slowly. The hypothesis is confirmed in terms of the absolute expression of price developments and falsified in terms of the relative expression of price developments. Furthermore, the bachelor thesis focuses on research of the extent of internal migration processes, specifically suburbanization and counter-urbanization, while these two processes affect not only the house price development, but also the municipality by bringing both positive and negative phenomena there. More than 60 % of municipalities from sample has stated, that they are influenced by migration processes and that these phenomena have a negative impact on development of municipalities. A more detailed analysis of this issue based on interviews with selected representatives of municipalities shows that the processes are perceived negatively, mainly because municipalities are not able to respond quickly enough to demographic changes and often lack financial funding to improve the civic amenities of the municipality to a new sufficient level. As the results, the municipalities struggle to accept new immigrants.
Keywords: South-Moravian region; Brno; m2; family house; counter-urbanization; migration; average price; suburbanization; development; municipality; population; residents

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2020
Date of submission: 16. 12. 2020
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74740/podrobnosti

Files for download

    Last update: