Comparation of approaches to EU recycling policies on the example of end-of-life tires in the Czech Republic, Austria and Denmark in 2017 and 2018

Thesis title: Komparace přístupů k recyklačním politikám v EU na příkladu odpadových pneumatik v České republice, Rakousku a Dánsku v letech 2017 a 2018
Author: Jeřábek, Dominik
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce komparuje rozdílně regulované systémy zpětného odběru odpadových pneumatik v České republice, Rakousku a Dánsku, a to včetně analýzy struktury použitých metod při jejich zpracování v letech 2017 a 2018. Na základě provedené komparace a analýzy vyplývá skutečnost, že rakouský systém vycházející z liberálního modelu je nejúčinnější. Odpadové pneumatiky jsou zvoleny z důvodu ideálního příkladu odpadu, který díky správně nastavenému odpadovému hospodářství může být využíván jako druhotný surovinový zdroj. Takový přístup šetří primární přírodní zdroje, které jsou důležité pro udržitelný rozvoj, který zahrnuje ekonomické, sociální a environmentální aspekty.
Keywords: odpadové pneumatiky; udržitelnost; odpadové hospodářství
Thesis title: Comparation of approaches to EU recycling policies on the example of end-of-life tires in the Czech Republic, Austria and Denmark in 2017 and 2018
Author: Jeřábek, Dominik
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis compares differently regulated systems for taking back end-of-life tires in the Czech Republic, Austria and Denmark, including analyzes of the structures of methods used in their processing in 2017 and 2018. Based on the comparison and analysis, the Austrian system based on the liberal model is the most efficient. End-of-life tires are chosen because of the ideal example of waste, which can be used as a secondary raw material source thanks to properly set up waste management. Such an approach conserves primary natural resources that are fundamental for sustainable development, which includes economic, social and environmental aspects
Keywords: waste management; end-of-life tires; sustainability

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2020
Date of submission: 17. 12. 2020
Date of defense: 10. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74885/podrobnosti

Files for download

    Last update: