BREXIT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF GREAT BRITAIN

Thesis title: BREXIT A JEHO DOPAD NA VÝKONNOST EKONOMIKY VELKÉ BRITÁNIE
Author: Fux, Jaroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zamrazilová, Eva
Opponents: Zeman, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá procesem vystoupení Velké Británie z Evropské unie a jeho dopadem na výkonnost této ekonomiky. V práci jsou testovány dvě hypotézy určené na základě předpovědí Kierzenkowskiho a kol. (2016), že brexit bude mít v krátkodobém horizontu za následek alespoň 3 % pokles HDP per capita Velké Británie a že brexit bude mít v dlouhodobém horizontu za následek alespoň 5 % pokles toho samého ukazatele. Hypotézy jsou diskutovány v teoretické části a následně testovány prostřednictvím metody Synthetic Control na panelových datech ze Světové banky a z Mezinárodního měnového fondu. V obou případech jsou zamítnuty, přestože je zjištěn negativní dopad brexitu (respektive rozhodnutí o něm) na výkonnost britské ekonomiky. Tento pokles se do roku 2020 pohybuje pod 3 %, a v následujícím období mezi lety 2021-2024 se v každém roce snižuje. Robustnost výsledků pak není vyvrácena provedenými kontrolními placebo testy.
Keywords: Velká Británie; Synthetic Control Method; Brexit; Evropská unie; evropská (dis)integrace
Thesis title: BREXIT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF GREAT BRITAIN
Author: Fux, Jaroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zamrazilová, Eva
Opponents: Zeman, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with a process of Great Britain leaving European Union and its impact on performance of this economy. The thesis tests two hypothesis based on predictions of Kierzenkowski et al. (2016), that Brexit will lead to lower GDP per capita by at least 3 % in the short run and that Brexit will lead to lower GDP per capita by at least 5 % in the long run. Hypothesis are discussed in theoretical part and then they are tested using the Synthetic Control Method on panel data from the databases of World Bank and International Monetary Fund. In both cases they are rejected, although the negative impact of Brexit (respectively the decision about it) on performance of the British economy is found. This downturn is below 3 % until 2020 and in the following period between the years 2021-2024 decreases each year. The robustness of the results is then not refuted by performed placebo tests.
Keywords: European Union; Synthetic Control Method; Brexit; European (dis)integration; Great Britain

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 6. 2020
Date of submission: 17. 12. 2020
Date of defense: 10. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73550/podrobnosti

Files for download

    Last update: