Analysis of housing market in Prague during years 2004-2019

Thesis title: Analýza trhu s bydlením v Praze v letech 2004-2019
Author: Šahini, Edis
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kozák, Jan
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Bydlení je specifický statek, který má zásadní vliv na kvalitu života člověka. Dostupnost bydlení v hlavním městě je širokou veřejností velice probírané téma. Tato bakalářská práce se dělí na teoretickou část, která je zaměřena především na literární rešerši témata a slouží především k vysvětlení použitých důležitých pojmů, jenž jsou potřebné k následné analýze v druhé části práce. Praktická část analyzuje trh s bydlením v Praze v letech 2004–2019 se zaměřením na vlastnické a nájemní bydlení v kontextu vývoje hrubé mediánové mzdy. Hlavním cílem bakalářské práce je potvrdit hypotézu tvrdící, že se ve zkoumaném období prodlužuje průměrný počet let k získání vlastního bydlení. Trend narůstání ve zkoumání je patrný, jelikož oproti počátku sledovaného období jsou hodnoty na konci časové řady o 2 roky delší, hypotéza tedy není zcela potvrzena. Výsledky zkoumání finanční dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení se liší. Zatímco u vlastnického bydlení je míra zatížení na hrubé mediánové mzdě v několika posledních letech klesající, u nájemního bydlení míra zatížení v posledních letech spíše rostla, také kvůli regulaci, která v České republice definitivně skončila až v roce 2012.
Keywords: Ceny bytů; Praha; Nájemní bydlení; Vlastnické bydlení; Trh s bydlením; Dostupnost bydlení
Thesis title: Analysis of housing market in Prague during years 2004-2019
Author: Šahini, Edis
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kozák, Jan
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Accommodation is a specific kind of estate which has a major impact on one's quality of life. The availability of properties in the capital city is a highly discussed topic amongst the public. This bachelor thesis consists of a theoretical part, which focuses mainly on literal research of the topic. It also explains important terms that are required for the analysis in the second part of the thesis. The practical part analyses the accommodation market of Prague during the years 2004–2019. It targets owner-occupied and rental accommodation in the context of the development of the gross median wage. The main aim of this thesis is to confirm the premise that the average number of years to own an accommodation is prolonging. This trend of increase is evident in the research. As compared to the beginning of the observed period, the final values are 2 years longer, so the hypothesis is not fully confirmed. The results of the financial availability of owner and rental accommodation differentiate. While in the owned accommodation the gross median wage burden is decreasing, the rental accommodation was rather increasing in the last couple of years also due to regulation that was conclusively canceled in 2012
Keywords: Rental housing; Ownership housing; Real estate market; Prague

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 10. 2020
Date of submission: 19. 12. 2020
Date of defense: 10. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74931/podrobnosti

Files for download

    Last update: