Analysis of the impacts of free public transport

Thesis title: Analýza dopadů bezplatného poskytování MHD
Author: Karpíšek, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Krbová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá dopady poskytování bezplatné městské hromadné do-pravy. Hlavním cílem je zjistit jaké jsou důvody zavedení bezplatné městské hro-madné dopravy a vyhodnotit přínosy a negativa jejího bezplatného poskytování. V teoretické části je rozebrána problematika veřejného sektoru, veřejných financí a městské hromadné dopravy jakožto veřejné služby. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum za vypracování případových studií, jejichž základem je analýza dokumentace a individuální rozhovory. Případové studie se zabývají konceptem bezplatné městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku, Valašském Meziříčí a pol-ském městě Żory. Závěrem je provedena komparace jednotlivých případových studií na jejíž základě jsou vyhodnoceny důvody zavedení bezplatného jízdného a jednot-livé přínosy a negativa, které s sebou poskytování bezplatné městské hromadné do-pravy přináší.
Keywords: bezplatné jízdné; městská hromadná doprava; veřejná služba; veřejný statek; Frýdek-Místek; Valašské Meziříčí; Żory
Thesis title: Analysis of the impacts of free public transport
Author: Karpíšek, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Krbová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the effects of providing free urban public transport. The main goal is to find out what are the main reasons for the implementation of free urban public transport and to evaluate the benefits and negatives of its free provision. The theoretical part deals with the issues of the public sector, public finance and urban public transport as a public service. In the practical part, qualitative research is performed with the elaboration of case studies, the basis of which is the analysis of documentation and individual interviews. The case studies deal with the concept of free public transport in Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí and the Polish town Żory. At the end of the thesis, a comparison of individual case studies is made. Based on it, the main reasons for introducing a free fare are presented and also individual benefits and negatives that the provision of free public transport provides are presented.
Keywords: public transport; public service; public goods; free-fare; Valašské Meziříčí; Frýdek-Místek; Żory

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 3. 2020
Date of submission: 18. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73349/podrobnosti

Files for download

    Last update: